Παρακολούθηση
Anna Kohári
Anna Kohári
Hungarian Research Centre for Linguistics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Prosodic characteristics of infant-directed speech as a function of maternal parity
K Mády, UD Reichel, Á Szalontai, A Kohári, A Deme
International Speech Communication Association (ISCA), 2018
112018
A zöngekezdési idő egy módszertani kérdés függvényében
GT Etelka, K Anna
Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. Az anyanyelvelsajátítástól a …, 2012
102012
Időzítési mintázatok a magyar beszédben
A Kohári
ELTE Eötvös Kiadó-MTA, 2018
72018
Multiple bursts in Hungarian voiceless plosives and VOT measurements
TE Gráczi, A Kohári
Proceedings of the Xth International Seminar on Speech Production (ISSP …, 2014
72014
Rövid és hosszú magánhangzók a szóhosszúság függvényében
K Anna
Váradi T.(szerk.) VI. Alknyelvdok Konferencia kötet. MTA Nyelvtudományi …, 2012
72012
BEA-Base: A Benchmark for ASR of Spontaneous Hungarian
P Mihajlik, A Balog, TE Gráczi, A Kohári, B Tarján, K Mády
arXiv preprint arXiv:2202.00601, 2022
62022
Rate vs. rhythm characteristics of cluttering with data from a “syllable-timed” language
J Bóna, A Kohári
Journal of Fluency Disorders 67, 105801, 2021
62021
Prosodic boundaries in Hungarian infant-directed speech
Á Szalontai, K Mády, A Deme, A Kohári
62018
A megnyilatkozás végének jelzése felolvasásban: temporális szerkezet és zöngeminőség
A Kohári, A Markó
Beszédkutatás 2015, 35-52, 2015
6*2015
Glottalization and timing at utterance final position in Hungarian: reading aloud vs. spontaneous speech
A Markó, A Kohári
University of Glasgow, 2015
52015
Magyar magánhangzók kontextusfüggő időviszonyai
K Anna
Szakdolgozat, ELTE BTK, 2010
52010
A magánhangzós hosszúsági fonológiai kontraszt a dajkanyelvben a csecsemő életkorának függvényében
A Deme, A Kohári, UD Reichel, Á Szalontai, K Mády
Beszédkutatás 27 (1), 221-242, 2019
42019
Időzítési mintázatok a magyar beszédben
K Anna
ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018
42018
Temporal patterns of segments and intervals in Hungarian language
A Kohári
Proceedings of the Prosody-Discourse Interface Conference, 51-57, 2013
42013
A dajkanyelv temporális jellemzői 4 és 8 hónapos csecsemőkhöz szóló beszédben
A Kohári, A Deme, UD Reichel, Á Szalontai, K Mády
Beszédkutatás 27 (1), 243-258, 2019
32019
Az időzítés és a beszédritmus néhány összefüggése magyar spontán beszédben
K Anna
Váradi Tamás (szerk.) A VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia …, 2013
32013
The role of accommodation in expressing emotions to newborn babies
K Mády, UD Reichel, A Kohári, A Szalontai
Proc. 1. International Conference on Tone and Intonation, 2021
22021
A beszédritmus időbeli dimenziójának jellegzetességei a dajkanyelvben
A Kohári, A Deme, UD Reichel, Á Szalontai, K Mády
ELTE Eötvös Kiadó, 2020
22020
Tempóváltozások a vizsgált szakasz nagyságának függvényében
K Anna
Beszédkutatás 2014, 220-236, 2014
22014
A magyar nyelv beszédritmusának vizsgálata egy időtartamokon alapuló modell segítségével
A Kohári
Budapest, 2013
22013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20