Παρακολούθηση
Ioannis T Papadas
Ioannis T Papadas
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Turn‐on luminescence sensing and real‐time detection of traces of water in organic solvents by a flexible metal–organic framework
A Douvali, AC Tsipis, SV Eliseeva, S Petoud, GS Papaefstathiou, ...
Angewandte Chemie 127 (5), 1671-1676, 2015
3162015
Selective capture of hexavalent chromium from an anion-exchange column of metal organic resin–alginic acid composite
S Rapti, A Pournara, D Sarma, IT Papadas, GS Armatas, AC Tsipis, ...
Chemical Science 7 (3), 2427-2436, 2016
1782016
Visible-Light Photocatalytic H2 Production Activity of β-Ni(OH)2-Modified CdS Mesoporous Nanoheterojunction Networks
I Vamvasakis, IT Papadas, T Tzanoudakis, C Drivas, SA Choulis, ...
ACS Catalysis 8 (9), 8726-8738, 2018
1052018
Rapid, green and inexpensive synthesis of high quality UiO-66 amino-functionalized materials with exceptional capability for removal of hexavalent chromium from industrial waste
S Rapti, A Pournara, D Sarma, IT Papadas, GS Armatas, YS Hassan, ...
Inorganic Chemistry Frontiers 3 (5), 635-644, 2016
1022016
A high surface area ordered mesoporous BiFeO 3 semiconductor with efficient water oxidation activity
I Papadas, JA Christodoulides, G Kioseoglou, GS Armatas
Journal of Materials Chemistry A 3 (4), 1587-1593, 2015
922015
Low‐Temperature Combustion Synthesis of a Spinel NiCo2O4 Hole Transport Layer for Perovskite Photovoltaics
IT Papadas, A Ioakeimidis, GS Armatas, SA Choulis
Advanced Science 5 (5), 1701029, 2018
902018
The effect of hole transporting layer in charge accumulation properties of pin perovskite solar cells
F Galatopoulos, A Savva, IT Papadas, SA Choulis
APL Materials 5 (7), 2017
862017
Alkaline earth metal ion/dihydroxy–terephthalate MOFs: structural diversity and unusual luminescent properties
A Douvali, GS Papaefstathiou, MP Gullo, A Barbieri, AC Tsipis, ...
Inorganic chemistry 54 (12), 5813-5826, 2015
792015
Kinetics of pure cultures of hydrogen‐oxidizing denitrifying bacteria and modeling of the interactions among them in mixed cultures
IA Vasiliadou, S Siozios, IT Papadas, K Bourtzis, S Pavlou, DV Vayenas
Biotechnology and bioengineering 95 (3), 513-525, 2006
712006
Controllable synthesis of mesoporous iron oxide nanoparticle assemblies for chemoselective catalytic reduction of nitroarenes
IT Papadas, S Fountoulaki, IN Lykakis, GS Armatas
Chemistry–A European Journal 22 (13), 4600-4607, 2016
662016
Templated assembly of BiFeO 3 nanocrystals into 3D mesoporous networks for catalytic applications
IT Papadas, KS Subrahmanyam, MG Kanatzidis, GS Armatas
Nanoscale 7 (13), 5737-5743, 2015
492015
Mesoporous assembled structures of Cu 2 O and TiO 2 nanoparticles for highly efficient photocatalytic hydrogen generation from water
I Tamiolakis, IT Papadas, KC Spyridopoulos, GS Armatas
RSC advances 6 (60), 54848-54855, 2016
422016
Employing surfactant-assisted hydrothermal synthesis to control CuGaO2 nanoparticle formation and improved carrier selectivity of perovskite solar cells
IT Papadas, A Savva, A Ioakeimidis, P Eleftheriou, GS Armatas, ...
Materials today energy 8, 57-64, 2018
412018
Mesoporous implantable Pt/SrTiO3: C, N nanocuboids delivering enhanced photocatalytic H2-production activity via plasmon-induced interfacial electron transfer
I Tamiolakis, D Liu, FX Xiao, J Xie, IT Papadas, T Salim, B Liu, Q Zhang, ...
Applied Catalysis B: Environmental 236, 338-347, 2018
372018
Room temperature nanoparticulate interfacial layers for perovskite solar cells via solvothermal synthesis
A Savva, IT Papadas, D Tsikritzis, GS Armatas, S Kennou, SA Choulis
Journal of Materials Chemistry A 5 (38), 20381-20389, 2017
352017
Ni-doped MoS2 modified graphitic carbon nitride layered hetero-nanostructures as highly efficient photocatalysts for environmental remediation
ED Koutsouroubi, I Vamvasakis, MG Minotaki, IT Papadas, C Drivas, ...
Applied Catalysis B: Environmental 297, 120419, 2021
342021
Templated self-assembly of colloidal nanocrystals into three-dimensional mesoscopic structures: A perspective on synthesis and catalytic prospects
IT Papadas, I Vamvasakis, I Tamiolakis, GS Armatas
Chemistry of Materials 28 (9), 2886-2896, 2016
342016
Synthesis of Ordered Mesoporous CuO/CeO2 Composite Frameworks as Anode Catalysts for Water Oxidation
VΙ Markoulaki, IT Papadas, I Kornarakis, GS Armatas
Nanomaterials 5 (4), 1971-1984, 2015
342015
Inverted Perovskite Photovoltaics Using Flame Spray Pyrolysis Solution Based CuAlO2/Cu–O Hole-Selective Contact
A Savva, IT Papadas, D Tsikritzis, A Ioakeimidis, F Galatopoulos, ...
ACS applied energy materials 2 (3), 2276-2287, 2019
332019
Heavy-metal uptake by a high cation-exchange-capacity montmorillonite: the role of permanent charge sites
P Stathi, IT Papadas, A Tselepidou, Y Deligiannakis
Global NEST journal 12 (3), 248-255, 2010
322010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20