Παρακολούθηση
Adam Kovacs
Adam Kovacs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aut.bme.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
BME-UW at SR'19: Surface realization with Interpreted Regular Tree Grammars
A Kovács, EK Ács, J Acs, A Kornai, GA Recski
Proceedings of the 2nd Workshop on Multilingual Surface Rea lisation (MSR …, 2019
72019
BMEAUT at SemEval-2020 Task 2: Lexical entailment with semantic graphs
A Kovács, K Gémes, A Kornai, G Recski
Proceedings of the 14th International Workshop on Semantic Evaluation, 135-141, 2020
52020
Offensive text detection on English Twitter with deep learning models and rule-based systems
K Gémes, Á Kovács, M Reichel, G Recski
Forum for Information Retrieval Evaluation (Working Notes)(FIRE), CEUR-WS. org, 2021
32021
BME-TUW at SR’20: Lexical grammar induction for surface realization
G Recski, A Kovács, K Gémes, J Acs, A Kornai
Proceedings of the 3rd Workshop on Multilingual Surface Realisation (MSR …, 2020
32020
Explainable Rule Extraction via Semantic Graphs
G Recski, B Lellmann, A Kovacs, A Hanbury
Proceedings of the Fifth Workshop on Automated Semantic Analysis of …, 2021
12021
Better together: modern methods plus traditional thinking in NP alignment
A Kovács, J Acs, A Kornai, GA Recski
Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference, 3635-3639, 2020
12020
Explainable lexical entailment with semantic graphs
A Kovacs, K Gemes, A Kornai, G Recski
Natural Language Engineering, 1-24, 2022
2022
POTATO: exPlainable infOrmation exTrAcTion framewOrk
Á Kovács, K Gémes, E Iklódi, G Recski
arXiv preprint arXiv:2201.13230, 2022
2022
Machine comprehension using semantic graphs
KA Gémes, Á Kovács, G Recski
Proceedings of the Automation and Applied Computer Science Workshop 2019, 2019
2019
Knowledge base population using natural language inference
Á Kovács, G Recski
Proceedings of Automation and Applied Computer Science Workshop, 2018, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10