Παρακολούθηση
Aurel Diacon
Aurel Diacon
Academia Tehnica Militara, Bucuresti; Universitatea Politehnica Bucuresti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mta.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design of antimicrobial membrane based on polymer colloids/multiwall carbon nanotubes hybrid material with silver nanoparticles
E Rusen, A Mocanu, LC Nistor, A Dinescu, I Călinescu, G Mustatea, ...
ACS Applied Materials & Interfaces 6 (20), 17384-17393, 2014
552014
Cross-linkable azido C 60-fullerene derivatives for efficient thermal stabilization of polymer bulk-heterojunction solar cells
A Diacon, L Derue, C Lecourtier, O Dautel, G Wantz, P Hudhomme
Journal of Materials Chemistry C 2 (35), 7163-7167, 2014
422014
Advanced solar cell materials, technology, modeling, and simulation
L Fara
IGI Global, 2012
422012
Novel polyurea polymers with enhanced mechanical properties
G Toader, E Rusen, M Teodorescu, A Diacon, PO Stanescu, T Rotariu, ...
Journal of Applied Polymer Science 133 (38), 2016
332016
Antimicrobial properties of polysulfone membranes modified with carbon nanofibers and silver nanoparticles
A Mocanu, E Rusen, A Diacon, G Isopencu, G Mustățea, R Şomoghi, ...
Materials Chemistry and Physics 223, 39-45, 2019
302019
Silver nanoparticles influence on photocatalytic activity of hybrid materials based on TiO2 P25
T Kodom, E Rusen, I Călinescu, A Mocanu, R Şomoghi, A Dinescu, ...
Journal of nanomaterials 2015, 1-1, 2015
302015
New polyurea MWCNT s nanocomposite films with enhanced mechanical properties
G Toader, E Rusen, M Teodorescu, A Diacon, PO Stanescu, C Damian, ...
Journal of Applied Polymer Science 134 (28), 45061, 2017
282017
Fluorescence properties of photonic crystals doped with perylenediimide
A Diacon, E Rusen, A Mocanu, P Hudhomme, C Cincu
Langmuir 27 (12), 7464-7470, 2011
272011
Considerations about the dependence of PEGylated ZnS nanoparticles properties on the synthesis method
A Dumbrava, D Berger, G Prodan, F Moscalu, A Diacon
Zeitschrift für Physikalische Chemie 232 (1), 61-77, 2017
242017
Facile synthesis, characterization and application of functionalized cadmium sulfide nanopowders
A Dumbrava, D Berger, G Prodan, F Moscalu, A Diacon
Materials Chemistry and Physics 173, 70-77, 2016
212016
Hydrophilic modification of polyvinyl chloride with polyacrylic acid using ATRP
E Rusen, R Şomoghi, C Busuioc, A Diacon
RSC advances 10 (59), 35692-35700, 2020
192020
Nanoparticles synthesis by electron beam radiolysis
I Călinescu, D Martin, D Ighigeanu, A Gavrila, A Trifan, M Patrascu, ...
Open Chemistry 12 (7), 774-781, 2014
192014
Hierarchical nanostructures of ZnO obtained in the presence of water soluble polymers
F Miculescu, E Rusen, A Mocanu, A Diacon, R Birjega
Powder technology 239, 56-58, 2013
182013
Optical properties of the self-assembling polymeric colloidal systems
A Mocanu, E Rusen, A Diacon
International Journal of Polymer Science 2013, 2013
182013
Photoinduced synthesis of silver/polymer nanocomposites
G Mustatea, I Calinescu, A Diacon, L Balan
Materiale Plastice 51 (1), 17-21, 2014
172014
Fluorescence enhancement of rhodamine B in the presence of photonic crystal heterostructures
E Rusen, A Mocanu, A Diacon, B Marculescu
The Journal of Physical Chemistry C 115 (30), 14947-14953, 2011
172011
The influence of Triton X-100 surfactant on the morphology and properties of zinc sulfide nanoparticles for applications in azo dyes degradation
A Dumbrava, D Berger, G Prodan, C Matei, F Moscalu, A Diacon
Materials Chemistry and Physics 193, 316-328, 2017
142017
A facile synthesis route of hybrid polyurea-polyurethane-mwcnts nanocomposite coatings for ballistic protection and experimental testing in dynamic regime
G Toader, A Diacon, E Rusen, F Rizea, M Teodorescu, PO Stanescu, ...
Polymers 13 (10), 1618, 2021
132021
Post-consumer PET Bottles Recycling II. PET depolymerization using microwaves
E Rusen, A Mocanu, F Rizea, A Diacon, I Calinescu, L Mititeanu, ...
Materiale Plastice 50 (3), 201-207, 2013
132013
New materials for hybrid dye-sensitized solar cells
A Diacon, L Fara, C Cincu, MR Mitroi, C Zaharia, E Rusen, C Boscornea, ...
Optical Materials 32 (12), 1583-1586, 2010
132010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20