D. A. Vamvakaris (Domenikos)
D. A. Vamvakaris (Domenikos)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Recent geodetic unrest at Santorini caldera, Greece
AV Newman, S Stiros, L Feng, P Psimoulis, F Moschas, V Saltogianni, ...
Geophysical Research Letters 39 (6), 2012
1042012
High‐resolution surface wave tomography beneath the Aegean‐Anatolia region: constraints on upper‐mantle structure
Geophysical Journal International 190 (1), 406-420, 2012
882012
Neotectonic and seismological data concerning major active faults, and the stress regimes of Northern Greece
D Mountrakis, M Tranos, C Papazachos, E Thomaidou, E Karagianni, ...
Geological Society, London, Special Publications 260 (1), 649-670, 2006
672006
Geochemical and isotopic changes in the fumarolic and submerged gas discharges during the 2011–2012 unrest at Santorini caldera (Greece)
F Tassi, O Vaselli, CB Papazachos, L Giannini, G Chiodini, ...
Bulletin of Volcanology 75 (4), 1-15, 2013
452013
Small-scale spatial variation of the stress field in the back-arc Aegean area: Results from the seismotectonic study of the broader area of Mygdonia basin (N. Greece)
DA Vamvakaris, CB Papazachos, EE Karagianni, EM Scordilis, ...
Tectonophysics 417 (3-4), 249-267, 2006
232006
Neotectonic study of Western Crete and implications for seismic hazard assessment
Demosthenis Mountrakis, A. Kilias, A. Pavlaki, C. Fassoulas, E. Thomaidou, C ...
Journal of the Virtual Explorer 42, 2, 2012
16*2012
A detailed seismic zonation model for shallow earthquakes in the broader Aegean area
DA Vamvakaris, CB Papazachos, CA Papaioannou, EM Scordilis, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 16 (1), 55-84, 2016
152016
Stress-field and time-variation of active crustal deformation in the Mygdonia basin based on the joined interpretation of seismological, neotectonic and geodetic data
DA Vamvakaris, CB Papazachos, PD Savvaidis, IN Tziavos, ...
EGS-AGU-EUG Joint Assembly, 8794, 2003
112003
Combination of acceleration-sensor and broadband velocity-sensor recordings for attenuation studies: The case of the 8 January 2006 Kythera intermediate-depth earthquake
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, C Papaioannou, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 99 (2A), 694-704, 2009
102009
A study of the active tectonics and deformation in the Mygdonia basin (N. Greece) using seismological and neotectonic data
CB Papazachos, DA Vamvakaris, GN Vargemezis, EV Aidona
Bulletin of the Geological Society of Greece 34 (1), 303-309, 2001
82001
A detailed seismic zonation model for shallow earthquakes in the broader Aegean area
DA Vamvakaris, CB Papazachos, C Papaioannou, EM Scordilis, ...
Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss 1, 6719-6784, 2013
62013
Quantifying the current unrest of the Santorini volcano: Evidence from a multiparametric dataset, involving seismological, geodetic, geochemical and other geophysical data
CB Papazachos, D Panagiotopoulos, AV Newman, S Stiros, ...
EGU General Assembly Conference Abstracts, 14405, 2012
52012
Combination of strong‐and weak‐motion recordings for attenuation studies: The case of the January 8, 2006 Kythera intermediate‐depth earthquake
AA Skarlatoudis, CB Papazachos, BN Margaris, P Ch, V Ch, ...
Bull. Seismol. Soc. Am. 99, 694-704, 2009
52009
Mantle flow in the Aegea-Anatolia region imaged by SKS splitting measurements
EGU General Assembly Conference Abstracts 12, 8807, 2010
32010
The Simbaad experiment in W-Turkey and Greece: A dense seismic network to study the crustal and mantle structures
A Paul, D Hatzfeld, H Karabulut, P Hatzidimitriou, DM Childs, S Nikolova, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2008, T21A-1926, 2008
32008
Seismic hazard assessment in the broader aegean area using time-independent seismicity models based on synthetic earthquake catalogs
DA Vamvakaris, CB Papazachos, CA Papaioannou, EM Scordilis, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 50 (3), 1463-1472, 2016
22016
Neotectonic analysis, active stress field and active faults seismic hazard assessment in Western Crete
D Mountrakis, A Kilias, A Pavlaki, C Fassoulas, E Thomaidou, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 47 (2), 582-594, 2013
22013
Determination of fault plane solutions using waveform amplitudes and radiation pattern
D.A. Vamvakaris, C.B. Papazachos, E.E. Karagianni, E.M. Scordilis, P.M ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 36, 2004
22004
Stress-field and active tectonics in Northern Greece using seismological and neotectonic information
C Papazachos, D Mountrakis, E Karagianni, M Tranos, D Vamvakaris
Bulletin of the Geological Society of Greece 36, 2004
2*2004
Faulting Deformation of the Mesohellenic Trough in the Kastoria-Nestorion Region (Western Macedonia, Greece)
MD Tranos, DM Mountrakis, CB Papazachos, E Karagianni, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 43 (1), 495-505, 2010
12010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20