Παρακολούθηση
Thomas Arts
Thomas Arts
Professor of Software Engineering, Chalmers
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα quviq.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Termination of term rewriting using dependency pairs
T Arts, J Giesl
Theoretical computer science 236 (1-2), 133-178, 2000
7522000
Testing telecoms software with Quviq QuickCheck
T Arts, J Hughes, J Johansson, U Wiger
Proceedings of the 2006 ACM SIGPLAN Workshop on Erlang, 2-10, 2006
2572006
Agile collaborative research: Action principles for industry-academia collaboration
A Sandberg, L Pareto, T Arts
IEEE software 28 (4), 74-83, 2011
1472011
Modular termination proofs for rewriting using dependency pairs
J Giesl, T Arts, E Ohlebusch
Journal of symbolic computation 34 (1), 21-58, 2002
1032002
Finding race conditions in Erlang with QuickCheck and PULSE
K Claessen, M Palka, N Smallbone, J Hughes, H Svensson, T Arts, ...
ACM Sigplan Notices 44 (9), 149-160, 2009
892009
Automatically proving termination where simplification orderings fail
T Arts, J Giesl
Colloquium on Trees in Algebra and Programming, 261-272, 1997
891997
Verification of Erlang processes by dependency pairs
J Giesl, T Arts
Applicable Algebra in Engineering, Communication and Computing 12, 39-72, 2001
842001
Proving innermost normalisation automatically
T Arts, J Giesl
Rewriting Techniques and Applications: 8th International Conference, RTA-97 …, 1997
731997
Testing AUTOSAR software with QuickCheck
T Arts, J Hughes, U Norell, H Svensson
2015 IEEE Eighth International Conference on Software Testing, Verification …, 2015
702015
A collection of examples for termination of term rewriting using dependency pairs
T Arts, J Giesl
RWTH, Department of Computer Science, 2001
592001
Automatically proving termination and innermost normalisation of term rewriting systems
THJJ Arts
Universiteit Utrecht, 1997
591997
Testing erlang data types with quviq quickcheck
T Arts, LM Castro, J Hughes
Proceedings of the 7th ACM SIGPLAN Workshop on ERLANG, 1-8, 2008
562008
A verification tool for Erlang
LÅ Fredlund, D Gurov, T Noll, M Dam, T Arts, G Chugunov
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 4, 405-420, 2003
56*2003
Termination of logic programs using semantic unification
T Arts, H Zantema
International Workshop on Logic Programming Synthesis and Transformation …, 1995
531995
Mysteries of dropbox: property-based testing of a distributed synchronization service
J Hughes, BC Pierce, T Arts, U Norell
2016 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and …, 2016
432016
Development of a verified Erlang program for resource locking
T Arts, C Benac Earle, J Derrick
International Journal on Software Tools for Technology Transfer 5, 205-220, 2004
432004
Verifying a distributed database lookup manager written in Erlang
T Arts, M Dam
FM’99—Formal Methods: World Congress on Formal Methods in the Development …, 1999
411999
Trace analysis of Erlang programs
T Arts, LÅ Fredlund
Proceedings of the 2002 ACM SIGPLAN workshop on Erlang, 16-23, 2002
392002
Verifying Erlang code: a resource locker case-study
T Arts, CB Earle, J Derrick
FME 2002: Formal Methods—Getting IT Right: International Symposium of …, 2002
362002
Modularity of termination using dependency pairs
T Arts, J Giesl
International Conference on Rewriting Techniques and Applications, 226-240, 1998
361998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20