Παρακολούθηση
Kesra Nermend
Kesra Nermend
Uniwesytet Szczeciński
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usz.edu.pl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neurophysiological tools to investigate consumer’s gender differences during the observation of TV commercials
G Vecchiato, AG Maglione, P Cherubino, B Wasikowska, A Wawrzyniak, ...
Computational and mathematical methods in medicine 2014 (1), 912981, 2014
1802014
Vector calculus in regional development analysis: Comparative regional analysis using the example of Poland
K Nermend
Springer Science & Business Media, 2009
99*2009
TOPSIS and VIKOR methods in study of sustainable development in the EU countries
P Mateusz, M Danuta, Ł Małgorzata, B Mariusz, N Kesra
Procedia Computer Science 126, 1683-1692, 2018
972018
Metody analizy wielokryterialnej i wielowymiarowej we wspomaganiu decyzji
K Nermend
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
832017
Application of the vector measure construction method and technique for order preference by similarity ideal solution for the analysis of the dynamics of changes in the poverty …
M Piwowarski, D Miłaszewicz, M Łatuszyńska, M Borawski, K Nermend
Sustainability 10 (8), 2858, 2018
472018
A synthetic measure of sea environment pollution
K Nermend
Polish Journal of Environmental Studies 15 (4b), 127-130, 2006
392006
Rachunek wektorowy w analizie rozwoju regionalnego
K Nermend
Rozprawy i Studia/Uniwersytet Szczeciński, 2008
302008
Taxonomic vector measure of region development (TWMRR)
K Nermend
Polish Journal of Environmental Studies 16 (4A), 195-198, 2007
302007
The cognitive neuroscience methods in the analysis of the impact of advertisements in shaping people's health habits
M Piwowarski, U Shankar Singh, K Nermend
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2019
272019
The implementation of cognitive neuroscience techniques for fatigue evaluation in participants of the decision-making process
K Nermend
Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making: Proceedings of the …, 2017
222017
Application of EEG metrics in the decision-making process
M Piwowarski, US Singh, K Nermend
Experimental and Quantitative Methods in Contemporary Economics …, 2020
212020
A Comparison Of-Means And Fuzzy-Means Clustering Methods For A Sample Of Gulf Cooperation Council Stock Markets
S Al-Augby, S Majewski, A Majewska, K Nermend
Folia Oeconomica Stetinensia 14 (2), 19-36, 2014
212014
Cognitive neuroscience in the design process of social advertising
P Mateusz, N Kesra
Procedia Computer Science 176, 2959-2968, 2020
202020
Cognitive neuroscience techniques in determining the right time of advertising
AA Alsakaa, A Borawska, M Borawski, M Łatuszyńska, M Piwowarski, ...
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 671 (1), 012033, 2020
202020
Cognitive neuroscience techniques in supporting decision making and the analysis of social campaign
K Nermend, M Piwowarski
International Journal of Social Sciences & Educational Studies 5 (1), 122, 2018
202018
The problem of non-typical objects in the multidimensional comparative analysis of the level of renewable energy development
M Piwowarski, M Borawski, K Nermend
Energies 14 (18), 5803, 2021
192021
Back-propagation artificial neural networks in stock market forecasting. an application to the Warsaw stock exchange WIG20
Y Rajihy, K Nermend, A Alsakaa
Aestimatio: The IEB International Journal of Finance, 88-99, 2017
182017
Badanie jednorodności przestrzennej i czasowej rozwoju obiektów społeczno-gospodarczych
K Nermend, M Tarczyńska-Łuniewska
Przegląd Statystyczny 1 (60), 85-100, 2013
172013
Zastosowanie rzutu wektora do budowy miernika syntetycznego
K Nermend
Przegląd Statystyczny 55 (3), 10-21, 2008
172008
Proposed investment decision support system for stock exchange using text mining method
S Al-augby, S Majewski, K Nermend, A Majewska
2016 Al-Sadeq International Conference on Multidisciplinary in IT and …, 2016
152016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20