Παρακολούθηση
Eleftheria Briakou
Eleftheria Briakou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umd.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Olá, Bonjour, Salve! XFORMAL: A Benchmark for Multilingual Formality Style Transfer
E Briakou, D Lu, K Zhang, J Tetreault
NAACL 2021, 2021
282021
Detecting Fine-Grained Cross-Lingual Semantic Divergences without Supervision by Learning to Rank
E Briakou, M Carpuat
EMNLP 2020, 2020
212020
Evaluating the Evaluation Metrics for Style Transfer: A Case Study in Multilingual Formality Transfer
E Briakou, S Agrawal, J Tetreault, M Carpuat
EMNLP 2021, 2021
182021
A Review of Human Evaluation for Style Transfer
E Briakou, S Agrawal, K Zhang, J Tetreault, M Carpuat
GEM @ ACL 2021, 2021
182021
The University of Maryland’s Kazakh-English Neural Machine Translation System at WMT19
E Briakou, M Carpuat
WMT 2019, 2019
142019
Beyond Noise: Mitigating the Impact of Fine-grained Semantic Divergences on Neural Machine Translation
E Briakou, M Carpuat
ACL 2021, 2021
82021
Mixture of Topic-based Distributional Semantic and Affective Models
F Christopoulou, E Briakou, E Iosif, A Potamianos
IEEE-ICSC 2018, 2018
62018
Cross-topic Distributional Semantic Representations via Unsupervised Mappings
E Briakou, N Athanasiou, A Potamianos
NAACL 2019, 2019
42019
Searching for Needles in a Haystack: On the Role of Incidental Bilingualism in PaLM's Translation Capability
E Briakou, C Cherry, G Foster
ACL 2023, 2023
32023
Understanding and Detecting Hallucinations in Neural Machine Translation via Model Introspection
W Xu, S Agrawal, E Briakou, MJ Martindale, M Carpuat
TACL 2023, 2023
32023
BitextEdit: Automatic Bitext Editing for Improved Low-Resource Machine Translation
E Briakou, SI Wang, L Zettlemoyer, M Ghazvininejad
NAACL-Findings 2022, 2022
22022
Can Synthetic Translations Improve Bitext Quality?
E Briakou, M Carpuat
ACL 2022, 2022
12022
What Else Do I Need to Know? The Effect of Background Information on Users' Reliance on AI Systems
N Goyal, E Briakou, A Liu, C Baumler, C Bonial, J Micher, CR Voss, ...
arXiv preprint arXiv:2305.14331, 2023
2023
Σημασιολογικές αναπαραστάσεις λέξεων με χρήση θεματικής μοντελοποίησης
Ε Μπριάκου
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14