Παρακολούθηση
Cheng Gu
Cheng Gu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα scu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Radical covalent organic frameworks: a general strategy to immobilize open‐accessible polyradicals for high‐performance capacitive energy storage
F Xu, H Xu, X Chen, D Wu, Y Wu, H Liu, C Gu, R Fu, D Jiang
Angewandte Chemie 127 (23), 6918-6922, 2015
4202015
Achieving a significantly increased efficiency in nondoped pure blue fluorescent OLED: a quasi‐equivalent hybridized excited state
S Zhang, L Yao, Q Peng, W Li, Y Pan, R Xiao, Y Gao, C Gu, Z Wang, P Lu, ...
Advanced Functional Materials 25 (11), 1755-1762, 2015
4152015
Design and control of gas diffusion process in a nanoporous soft crystal
C Gu, N Hosono, JJ Zheng, Y Sato, S Kusaka, S Sakaki, S Kitagawa
Science 363 (6425), 387–391, 2019
3352019
Controlled synthesis of conjugated microporous polymer films: versatile platforms for highly sensitive and label‐free chemo‐and biosensing
C Gu, N Huang, J Gao, F Xu, Y Xu, D Jiang
Angewandte Chemie International Edition 53 (19), 4850-4855, 2014
3092014
High yields of singlet excitons in organic electroluminescence through two paths of cold and hot excitons
Y Pan, W Li, S Zhang, L Yao, C Gu, H Xu, B Yang, Y Ma
Advanced Optical Materials 2 (6), 510-515, 2014
2432014
Electrochemical route to fabricate film-like conjugated microporous polymers and application for organic electronics.
C Gu, Y Chen, Z Zhang, S Xue, S Sun, K Zhang, C Zhong, H Zhang, ...
Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.) 25 (25), 3443-3448, 2013
2332013
π‐conjugated microporous polymer films: designed synthesis, conducting properties, and photoenergy conversions
C Gu, N Huang, Y Chen, L Qin, H Xu, S Zhang, F Li, Y Ma, D Jiang
Angewandte Chemie 127 (46), 13798-13802, 2015
2162015
A Molecular Glass for Deep‐Blue Organic Light‐Emitting Diodes Comprising a 9, 9′‐Spirobifluorene Core and Peripheral Carbazole Groups
S Tang, MR Liu, P Lu, H Xia, M Li, ZQ Xie, FZ Shen, C Gu, HP Wang, ...
Advanced Functional Materials 17 (15), 2869-2877, 2007
1872007
A highly soluble, crystalline covalent organic framework compatible with device implementation
L Wang, C Zeng, H Xu, P Yin, D Chen, J Deng, M Li, N Zheng, C Gu, Y Ma
Chemical science 10 (4), 1023–1028, 2019
1742019
Design of highly photofunctional porous polymer films with controlled thickness and prominent microporosity
C Gu, N Huang, Y Wu, H Xu, D Jiang
Angewandte Chemie 127 (39), 11702-11706, 2015
1622015
Porous organic polymer films with tunable work functions and selective hole and electron flows for energy conversions
C Gu, N Huang, Y Chen, H Zhang, S Zhang, F Li, Y Ma, D Jiang
Angewandte Chemie International Edition 55 (9), 3049-3053, 2016
1502016
Electropolymerized conjugated microporous poly (zinc‐porphyrin) films as potential electrode materials in supercapacitors
H Zhang, Y Zhang, C Gu, Y Ma
Advanced Energy Materials, 1402175, 2015
1502015
Luminescent porous polymers based on aggregation‐induced mechanism: design, synthesis and functions
S Dalapati, C Gu, D Jiang
Small 12 (47), 6513-6527, 2016
1122016
Separating water isotopologues using diffusion-regulatory porous materials
Y Su, K Otake, JJ Zheng, S Horike, S Kitagawa, C Gu
Nature 611 (7935), 289-294, 2022
1112022
Achieving High Efficiency of PTB7‐Based Polymer Solar Cells via Integrated Optimization of Both Anode and Cathode Interlayers
C Gu, Y Chen, Z Zhang, S Xue, S Sun, C Zhong, H Zhang, Y Lv, F Li, ...
Advanced Energy Materials 4 (8), 1301771, 2014
1102014
The Origin of the Improved Efficiency and Stability of Triphenylamine‐Substituted Anthracene Derivatives for OLEDs: A Theoretical Investigation
B Yang, SK Kim, H Xu, YI Park, H Zhang, C Gu, F Shen, C Wang, D Liu, ...
ChemPhysChem 9 (17), 2601-2609, 2008
1032008
Highly-efficient solution-processed OLEDs based on new bipolar emitters
M Zhang, S Xue, W Dong, Q Wang, T Fei, C Gu, Y Ma
Chemical communications 46 (22), 3923-3925, 2010
912010
Study of β phase and Chains Aggregation Degrees in Poly (9, 9-dioctylfluorene)(PFO) Solution
L Huang, X Huang, G Sun, C Gu, D Lu, Y Ma
The Journal of Physical Chemistry C 116 (14), 7993-7999, 2012
882012
Mechanochromic and thermochromic fluorescent properties of cyanostilbene derivatives
Y Zhang, G Zhuang, M Ouyang, B Hu, Q Song, J Sun, C Zhang, C Gu, ...
Dyes and Pigments 98 (3), 486-492, 2013
862013
Crystalline and stable benzofuran-linked covalent organic frameworks from irreversible cascade reactions
Y Su, Y Wan, H Xu, K Otake, X Tang, L Huang, S Kitagawa, C Gu
Journal of the American Chemical Society 142 (31), 13316–13321, 2020
842020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20