Παρακολούθηση
Aleksandra Piktus
Aleksandra Piktus
Hugging Face
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα huggingface.co
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks
P Lewis, E Perez, A Piktus, F Petroni, V Karpukhin, N Goyal, H Küttler, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 9459-9474, 2020
3962020
Kilt: a benchmark for knowledge intensive language tasks
F Petroni, A Piktus, A Fan, P Lewis, M Yazdani, N De Cao, J Thorne, ...
arXiv preprint arXiv:2009.02252, 2020
1452020
How Context Affects Language Models' Factual Predictions
F Petroni, P Lewis, A Piktus, T Rocktäschel, Y Wu, AH Miller, S Riedel
arXiv preprint arXiv:2005.04611, 2020
742020
Paq: 65 million probably-asked questions and what you can do with them
P Lewis, Y Wu, L Liu, P Minervini, H Küttler, A Piktus, P Stenetorp, ...
Transactions of the Association for Computational Linguistics 9, 1098-1115, 2021
592021
Misspelling Oblivious Word Embeddings
B Edizel, A Piktus, P Bojanowski, R Ferreira, E Grave, F Silvestri
arXiv preprint arXiv:1905.09755, 2019
532019
How Decoding Strategies Affect the Verifiability of Generated Text
L Massarelli, F Petroni, A Piktus, M Ott, T Rocktäschel, V Plachouras, ...
arXiv preprint arXiv:1911.03587, 2019
302019
Generating Fact Checking Briefs
A Fan, A Piktus, F Petroni, G Wenzek, M Saeidi, A Vlachos, A Bordes, ...
Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2020
222020
Domain-matched Pre-training Tasks for Dense Retrieval
B Oğuz, K Lakhotia, A Gupta, P Lewis, V Karpukhin, A Piktus, X Chen, ...
arXiv preprint arXiv:2107.13602, 2021
212021
The Web Is Your Oyster--Knowledge-Intensive NLP against a Very Large Web Corpus
A Piktus, F Petroni, V Karpukhin, D Okhonko, S Broscheit, G Izacard, ...
arXiv preprint arXiv:2112.09924, 2021
92021
Node Masking: Making Graph Neural Networks Generalize and Scale Better
P Mishra, A Piktus, G Goossen, F Silvestri
arXiv preprint arXiv:2001.07524, 2020
32020
Improving Wikipedia Verifiability with AI
F Petroni, S Broscheit, A Piktus, P Lewis, G Izacard, L Hosseini, ...
arXiv preprint arXiv:2207.06220, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11