Παρακολούθηση
Michael Riley
Michael Riley
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Weighted finite-state transducers in speech recognition
M Mohri, F Pereira, M Riley
Computer Speech & Language 16 (1), 69-88, 2002
14212002
OpenFst: A General and Efficient Weighted Finite-State Transducer Library: (Extended Abstract of an Invited Talk)
C Allauzen, M Riley, J Schalkwyk, W Skut, M Mohri
Implementation and Application of Automata: 12th International Conference …, 2007
8272007
Speech recognition with weighted finite-state transducers
M Mohri, F Pereira, M Riley
Springer Handbook of Speech Processing, 559-584, 2008
4612008
Sample selection bias correction theory
C Cortes, M Mohri, M Riley, A Rostamizadeh
International conference on algorithmic learning theory, 38-53, 2008
4152008
Statistical tree‐based modeling of phonetic segment durations
MD Riley
The Journal of the Acoustical Society of America 85 (S1), S44-S44, 1989
3751989
Speech recognition by composition of weighted finite automata
FCN Pereira, MD Riley
2951997
Method and apparatus for rapid acoustic unit selection from a large speech corpus
MC Beutnagel, M Mohri, MD Riley
US Patent 6,697,780, 2004
2822004
The design principles of a weighted finite-state transducer library
M Mohri, F Pereira, M Riley
Theoretical Computer Science 231 (1), 17-32, 2000
2762000
Weighted automata in text and speech processing
M Mohri, F Pereira, M Riley
arXiv preprint cs/0503077, 2005
2452005
Stochastic pronunciation modelling from hand-labelled phonetic corpora
M Riley, W Byrne, M Finke, S Khudanpur, A Ljolje, J McDonough, H Nock, ...
Speech Communication 29 (2-4), 209-224, 1999
2051999
Some applications of tree-based modelling to speech and language
M Riley
Speech and Natural Language: Proceedings of a Workshop Held at Cape Cod …, 1989
1941989
A rational design for a weighted finite-state transducer library
M Mohri, F Pereira, M Riley
International workshop on implementing automata, 144-158, 1997
1931997
Fully expanded context-dependent networks for speech recognition
M Mohri, MD Riley
US Patent 6,574,597, 2003
1792003
Hybrid autoregressive transducer (hat)
E Variani, D Rybach, C Allauzen, M Riley
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
1582020
Voice signatures
I Shafran, M Riley, M Mohri
2003 IEEE workshop on automatic speech recognition and understanding (IEEE …, 2003
1522003
The hub and spoke paradigm for CSR evaluation
F Kubala, J Bellegarda, J Cohen, DS Pallett, D Paul, M Phillips, ...
Human Language Technology: Proceedings of a Workshop held at Plainsboro, New …, 1994
1511994
Keyboard for interacting on small devices
N Klarlund, MD Riley
US Patent 7,129,932, 2006
1472006
The OpenGrm open-source finite-state grammar software libraries
B Roark, R Sproat, C Allauzen, M Riley, J Sorensen, T Tai
Proceedings of the ACL 2012 System Demonstrations, 61-66, 2012
1392012
Speech to Text Conversion
BM Ballinger, J Schalkwyk, MH Cohen, CGL Allauzen, MD Riley
US Patent App. 12/976,972, 2011
136*2011
Automatic segmentation and labeling of speech
A Ljolje, MD Riley
Acoustics, Speech, and Signal Processing, IEEE International Conference on …, 1991
1351991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20