Παρακολούθηση
Georgios Paraskevopoulos
Georgios Paraskevopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ntua-slp at semeval-2018 task 1: Predicting affective content in tweets with deep attentive rnns and transfer learning
C Baziotis, N Athanasiou, A Chronopoulou, A Kolovou, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06658, 2018
1192018
Data Augmentation Using GANs for Speech Emotion Recognition.
A Chatziagapi, G Paraskevopoulos, D Sgouropoulos, G Pantazopoulos, ...
Interspeech, 171-175, 2019
962019
Ntua-slp at semeval-2018 task 3: Tracking ironic tweets using ensembles of word and character level attentive rnns
C Baziotis, N Athanasiou, P Papalampidi, A Kolovou, G Paraskevopoulos, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06659, 2018
562018
Multimodal and multiresolution speech recognition with transformers
G Paraskevopoulos, S Parthasarathy, A Khare, S Sundaram
Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2020
38*2020
UDALM: Unsupervised domain adaptation through language modeling
C Karouzos, G Paraskevopoulos, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2104.07078, 2021
292021
Integrating Recurrence Dynamics for Speech Emotion Recognition
E Tzinis, G Paraskevopoulos, C Baziotis, A Potamianos
23*
Affective conditioning on hierarchical networks applied to depression detection from transcribed clinical interviews
D Xezonaki, G Paraskevopoulos, A Potamianos, S Narayanan
arXiv preprint arXiv:2006.08336, 2020
172020
Ntua-slp at semeval-2018 task 2: Predicting emojis using rnns with context-aware attention
C Baziotis, N Athanasiou, G Paraskevopoulos, N Ellinas, A Kolovou, ...
arXiv preprint arXiv:1804.06657, 2018
152018
Unsupervised low-rank representations for speech emotion recognition
G Paraskevopoulos, E Tzinis, N Ellinas, T Giannakopoulos, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2104.07072, 2021
112021
A real-time approach for gesture recognition using the Kinect sensor
G Paraskevopoulos, E Spyrou, D Sgouropoulos
Proceedings of the 9th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, 1-4, 2016
102016
ADMM-DAD net: a deep unfolding network for analysis compressed sensing
V Kouni, G Paraskevopoulos, H Rauhut, GC Alexandropoulos
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
82022
MMLatch: Bottom-up Top-down Fusion for Multimodal Sentiment Analysis
G Paraskevopoulos, E Georgiou, A Potamianos
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
72022
Real-time arm gesture recognition using 3D skeleton joint data
G Paraskevopoulos, E Spyrou, D Sgouropoulos, T Giannakopoulos, ...
Algorithms 12 (5), 108, 2019
72019
M3: MultiModal Masking Applied to Sentiment Analysis.
E Georgiou, G Paraskevopoulos, A Potamianos
Interspeech, 2876-2880, 2021
52021
EmpBot: a t5-based empathetic chatbot focusing on sentiments
E Zaranis, G Paraskevopoulos, A Katsamanis, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:2111.00310, 2021
32021
Deep hierarchical fusion for machine intelligence applications
E Georgiou, G Paraskevopoulos, J Gibson, A Potamianos, S Narayanan
US Patent App. 16/852,872, 2020
32020
Pattern search multidimensional scaling
G Paraskevopoulos, E Tzinis, EV Vlatakis-Gkaragkounis, A Potamianos
arXiv preprint arXiv:1806.00416, 2018
32018
Speech data augmentation
G Paraskevopoulos, E Chatziagapi, T Giannakopoulos, A Potamianos, ...
US Patent App. 16/852,793, 2020
22020
Multimodal Classification of Safety-Report Observations
G Paraskevopoulos, P Pistofidis, G Banoutsos, E Georgiou, V Katsouros
Applied Sciences 12 (12), 5781, 2022
12022
Theano: A Greek-speaking conversational agent for COVID-19
N Ventoura, K Palios, Y Vasilakis, G Paraskevopoulos, N Katsamanis, ...
Proceedings of the 1st Workshop on NLP for Positive Impact, 36-46, 2021
12021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20