Παρακολούθηση
Tyler Lixuan Zhu
Tyler Lixuan Zhu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards accurate multi-person pose estimation in the wild
G Papandreou, T Zhu, N Kanazawa, A Toshev, J Tompson, C Bregler, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
7752017
Personlab: Person pose estimation and instance segmentation with a bottom-up, part-based, geometric embedding model
G Papandreou, T Zhu, LC Chen, S Gidaris, J Tompson, K Murphy
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 269-286, 2018
5082018
Meta-dataset: A dataset of datasets for learning to learn from few examples
E Triantafillou, T Zhu, V Dumoulin, P Lamblin, U Evci, K Xu, R Goroshin, ...
arXiv preprint arXiv:1903.03096, 2019
4112019
Blazepose: On-device real-time body pose tracking
V Bazarevsky, I Grishchenko, K Raveendran, T Zhu, F Zhang, ...
arXiv preprint arXiv:2006.10204, 2020
1342020
Simpose: Effectively learning densepose and surface normals of people from simulated data
T Zhu, P Karlsson, C Bregler
European Conference on Computer Vision, 225-242, 2020
132020
PersonLab: Person Pose Estimation and Instance Segmentation with a Bottom-Up
G Papandreou, T Zhu, LC Chen, S Gidaris, J Tompson, K Murphy
Part-Based, Geometric Embedding Model “, arXiv, ožujak, 2018
102018
Personlab: Person pose estimation and instance segmentation with a part-based geometric embedding model
G Papandreou, T Zhu, L Chen, S Gidaris, J Tompson, K Murphy
32018
Meta-Dataset: A Dataset of Datasets for Learning to Learn from Few Examples Open Website
E Triantafillou, TL Zhu, V Dumoulin, P Lamblin, U Evci, K Xu, R Goroshin, ...
Appendix for Meta-Dataset: A Dataset of Datasets for Learning to Learn from Few Examples
E Triantafillou, T Zhu, V Dumoulin, P Lamblin, K Xu, R Goroshin, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9