Παρακολούθηση
Yukun Zhu
Yukun Zhu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 801-818, 2018
85022018
Searching for mobilenetv3
A Howard, M Sandler, G Chu, LC Chen, B Chen, M Tan, W Wang, Y Zhu, ...
Proceedings of the IEEE/CVF international conference on computer vision …, 2019
32032019
Skip-thought vectors
R Kiros, Y Zhu, RR Salakhutdinov, R Zemel, R Urtasun, A Torralba, ...
Advances in neural information processing systems 28, 2015
27072015
Aligning books and movies: Towards story-like visual explanations by watching movies and reading books
Y Zhu, R Kiros, R Zemel, R Salakhutdinov, R Urtasun, A Torralba, S Fidler
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 19-27, 2015
20112015
3d object proposals for accurate object class detection
X Chen, K Kundu, Y Zhu, AG Berneshawi, H Ma, S Fidler, R Urtasun
Advances in neural information processing systems 28, 2015
7932015
Movieqa: Understanding stories in movies through question-answering
M Tapaswi, Y Zhu, R Stiefelhagen, A Torralba, R Urtasun, S Fidler
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
6182016
Axial-deeplab: Stand-alone axial-attention for panoptic segmentation
H Wang, Y Zhu, B Green, H Adam, A Yuille, LC Chen
European Conference on Computer Vision, 108-126, 2020
3932020
Searching for efficient multi-scale architectures for dense image prediction
LC Chen, M Collins, Y Zhu, G Papandreou, B Zoph, F Schroff, H Adam, ...
Advances in neural information processing systems 31, 2018
3742018
Panoptic-deeplab: A simple, strong, and fast baseline for bottom-up panoptic segmentation
B Cheng, MD Collins, Y Zhu, T Liu, TS Huang, H Adam, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
3202020
3d object proposals using stereo imagery for accurate object class detection
X Chen, K Kundu, Y Zhu, H Ma, S Fidler, R Urtasun
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (5), 1259-1272, 2017
3172017
Spatially adaptive computation time for residual networks
M Figurnov, MD Collins, Y Zhu, L Zhang, J Huang, D Vetrov, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
2982017
Max-deeplab: End-to-end panoptic segmentation with mask transformers
H Wang, Y Zhu, H Adam, A Yuille, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
2312021
segdeepm: Exploiting segmentation and context in deep neural networks for object detection
Y Zhu, R Urtasun, R Salakhutdinov, S Fidler
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
1862015
Deeperlab: Single-shot image parser
TJ Yang, MD Collins, Y Zhu, JJ Hwang, T Liu, X Zhang, V Sze, ...
arXiv preprint arXiv:1902.05093, 2019
1512019
Spgnet: Semantic prediction guidance for scene parsing
B Cheng, LC Chen, Y Wei, Y Zhu, Z Huang, J Xiong, TS Huang, WM Hwu, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
972019
Encoder-decoder with atrous separable convolution for semantic image segmentation. arXiv 2018
LC Chen, Y Zhu, G Papandreou, F Schroff, H Adam
arXiv preprint arXiv:1802.02611, 1802
961802
Vip-deeplab: Learning visual perception with depth-aware video panoptic segmentation
S Qiao, Y Zhu, H Adam, A Yuille, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
692021
Search to distill: Pearls are everywhere but not the eyes
Y Liu, X Jia, M Tan, R Vemulapalli, Y Zhu, B Green, X Wang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
572020
Panoptic-deeplab
B Cheng, MD Collins, Y Zhu, T Liu, TS Huang, H Adam, LC Chen
arXiv preprint arXiv:1910.04751, 2019
492019
Step: Segmenting and tracking every pixel
M Weber, J Xie, M Collins, Y Zhu, P Voigtlaender, H Adam, B Green, ...
arXiv preprint arXiv:2102.11859, 2021
262021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20