Παρακολούθηση
Márton Makrai
Márton Makrai
MTA Research Institute for Natural Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ttk.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Competence in lexical semantics
A Kornai, J Acs, M Makrai, DM Nemeskey, K Pajkossy, G Recski
Proceedings of the fourth joint conference on lexical and computational …, 2015
302015
A 4lang fogalmi szótár
A Kornai, M Makrai
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2013
162013
Filtering Wiktionary Triangles by Linear Mbetween Distributed Word Models
M Makrai
European Language Resources Association (ELRA), 2016
132016
One format to rule them all–The emtsv pipeline for Hungarian
B Indig, B Sass, E Simon, I Mittelholcz, N Vadász, M Makrai
Association for Computational Linguistics, 2019
112019
300-sparsans at SemEval-2018 Task 9: Hypernymy as interaction of sparse attributes
G Berend, M Makrai, P Földiák
Proceedings of the 12th international workshop on semantic evaluation, 928-934, 2018
112018
Comparison of distributed language models on medium-resourced languages
M Makrai
XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2015), 22--33, 2015
102015
Evaluating multi-sense embeddings for semantic resolution monolingually and in word translation
G Borbély, M Makrai, DM Nemeskey, A Kornai
Proceedings of the 1st workshop on evaluating vector-space representations …, 2016
82016
Spreading activation in language understanding
DM Nemeskey, GA Recski, M Makrai, A Zséder, A Kornai
National Academy of Sciences of Armenia, 2013
82013
Applicative structure in vector space models
M Makrai, D Nemeskey, A Kornai
Omnipress, 2013
72013
Investigating sub-word embedding strategies for the morphologically rich and free phrase-order Hungarian
B Döbrössy, M Makrai, B Tarján, G Szaszák
Association for Computational Linguistics, 2019
42019
Deep cases in the 4lang concept lexicon
M Makrai
10th Conference on Hungarian Natural Language Processing [X. Magyar …, 2014
32014
Fogalmak fontossága a definíciós gráf vizsgálatával
M Makrai
VII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia, 143--149, 2013
2*2013
HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben
Á Feldmann, R Hajdu, B Indig, B Sass, M Makrai, I Mittelholcz, D Halász, ...
Szegedi Tudományegyetem TTIK, Informatikai Intézet, 2021
12021
Do multi-sense word embeddings learn more senses?
M Makrai
Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), 2017
12017
Symbolic and distributed word representations
M Makrai
NYTK--ELTE- Theoretical Linguistics Programme, 2022
2022
Az EFNILEX és egy fiatal kutató. Hat év magyar szóbeágyazásokkal
M Makrai
Nyelvtudományi Kutatóközpont, 2021
2021
Tárgyas szerkezetek elemzése tenzorfelbontással – áttekintő cikk [Tensor decomposition for transitive verb structure analysis -- a review]
M Makrai
XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 273–287, 2020
2020
Hibrid nyelvtechnológiák
J Ács, G Borbély, M Makrai, DM Nemeskey, GA Recski, A Kornai
Magyar Tudomány 179 (7), 955-963, 2018
2018
A szöveg mint skálafüggetlen hálózat
M Makrai, B Sass
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018
2018
Disambiguated linear word translation in medium European languages
M Makrai
2015 6th IEEE International Conference on Cognitive Infocommunications …, 2015
2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20