Παρακολούθηση
Guillaume Desjardins
Guillaume Desjardins
DeepMind
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overcoming catastrophic forgetting in neural networks
J Kirkpatrick, R Pascanu, N Rabinowitz, J Veness, G Desjardins, AA Rusu, ...
Proceedings of the national academy of sciences 114 (13), 3521-3526, 2017
70052017
Progressive neural networks
AA Rusu, NC Rabinowitz, G Desjardins, H Soyer, J Kirkpatrick, ...
arXiv preprint arXiv:1606.04671, 2016
28182016
Theano: a CPU and GPU math expression compiler
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
Proceedings of the Python for scientific computing conference (SciPy) 4 (3), 1-7, 2010
20232010
Understanding disentangling in -VAE
CP Burgess, I Higgins, A Pal, L Matthey, N Watters, G Desjardins, ...
arXiv preprint arXiv:1804.03599, 2018
11362018
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, N Ballas, ...
arXiv e-prints, arXiv: 1605.02688, 2016
9172016
Theano: A CPU and GPU Math Compiler in Python.
J Bergstra, O Breuleux, F Bastien, P Lamblin, R Pascanu, G Desjardins, ...
SciPy 4, 1-7, 2010
8542010
Gemini: a family of highly capable multimodal models
G Team, R Anil, S Borgeaud, Y Wu, JB Alayrac, J Yu, R Soricut, ...
arXiv preprint arXiv:2312.11805, 2023
8432023
Policy distillation
AA Rusu, SG Colmenarejo, C Gulcehre, G Desjardins, J Kirkpatrick, ...
arXiv preprint arXiv:1511.06295, 2015
7612015
Combining modality specific deep neural networks for emotion recognition in video
SE Kahou, C Pal, X Bouthillier, P Froumenty, Ç Gülçehre, R Memisevic, ...
Proceedings of the 15th ACM on International conference on multimodal …, 2013
4322013
Theano: Deep learning on gpus with python
J Bergstra, F Bastien, O Breuleux, P Lamblin, R Pascanu, O Delalleau, ...
NIPS 2011, BigLearning Workshop, Granada, Spain 3 (0), 2011
3642011
Unsupervised and transfer learning challenge: a deep learning approach
G Mesnil, Y Dauphin, X Glorot, S Rifai, Y Bengio, I Goodfellow, E Lavoie, ...
Proceedings of ICML Workshop on Unsupervised and Transfer Learning, 97-110, 2012
2862012
Natural neural networks
G Desjardins, K Simonyan, R Pascanu
Advances in neural information processing systems 28, 2015
2172015
Theano: A Python framework for fast computation of mathematical expressions
TTD Team, R Al-Rfou, G Alain, A Almahairi, C Angermueller, D Bahdanau, ...
arXiv preprint arXiv:1605.02688, 2016
2102016
Tempered Markov chain Monte Carlo for training of restricted Boltzmann machines
G Desjardins, A Courville, Y Bengio, P Vincent, O Delalleau
Proceedings of the thirteenth international conference on artificial …, 2010
1522010
Disentangling factors of variation via generative entangling
G Desjardins, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1210.5474, 2012
1232012
Parallel tempering for training of restricted Boltzmann machines
G Desjardins, A Courville, Y Bengio, P Vincent, O Delalleau
Proceedings of the thirteenth international conference on artificial …, 2010
1192010
Information asymmetry in KL-regularized RL
A Galashov, SM Jayakumar, L Hasenclever, D Tirumala, J Schwarz, ...
arXiv preprint arXiv:1905.01240, 2019
1022019
Quadratic polynomials learn better image features
J Bergstra, G Desjardins, P Lamblin, Y Bengio
Technical report, 1337, 2009
922009
Progressive neural networks. arXiv 2016
AA Rusu, NC Rabinowitz, G Desjardins, H Soyer, J Kirkpatrick, ...
arXiv preprint arXiv:1606.04671, 2016
902016
Empirical evaluation of convolutional RBMs for vision
G Desjardins, Y Bengio
Technical Report 1327, Département d’Informatique et de Recherche …, 2008
732008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20