Παρακολούθηση
Guido Cantelmo
Guido Cantelmo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dtu.dk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An adaptive bi-level gradient procedure for the estimation of dynamic traffic demand
G Cantelmo, E Cipriani, A Gemma, M Nigro
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 15 (3), 1348-1361, 2014
772014
Two-step approach for correction of seed matrix in dynamic demand estimation
G Cantelmo, F Viti, CMJ Tampère, E Cipriani, M Nigro
Transportation Research Record 2466 (1), 125-133, 2014
372014
Explaining demand patterns during COVID-19 using opportunistic data: a case study of the city of Munich
V Mahajan, G Cantelmo, C Antoniou
European Transport Research Review 13, 1-14, 2021
352021
Low-dimensional model for bike-sharing demand forecasting that explicitly accounts for weather data
G Cantelmo, R Kucharski, C Antoniou
Transportation research record 2674 (8), 132-144, 2020
192020
Incorporating activity duration and scheduling utility into equilibrium-based Dynamic Traffic Assignment
G Cantelmo, F Viti
Transportation Research Part B: Methodological 126, 365-390, 2019
182019
Incorporating trip chaining within online demand estimation
G Cantelmo, M Qurashi, AA Prakash, C Antoniou, F Viti
Transportation Research Procedia 38, 462-481, 2019
182019
A utility-based dynamic demand estimation model that explicitly accounts for activity scheduling and duration
G Cantelmo, F Viti, E Cipriani, M Nigro
Transportation Research Part A: Policy and Practice 114, 303-320, 2018
182018
A Utility-based Dynamic Demand Estimation Model that Explicitly Accounts for Activity Scheduling and Duration.
G Cantelmo, F Viti, E Cipriani, M Nigro
Transportation research procedia 23, 440-459, 2017
172017
A two-steps dynamic demand estimation approach sequentially adjusting generations and distributions
G Cantelmo, F Viti, E Cipriani, N Marialisa
2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation …, 2015
162015
A Markov chain dynamic model for trip generation and distribution based on CDR
SA Di Donna, G Cantelmo, F Viti
2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2015
162015
Crowdsensed data learning-driven prediction of local businesses attractiveness in smart cities
A Capponi, P Vitello, C Fiandrino, G Cantelmo, D Kliazovich, U Sorger, ...
2019 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 1-6, 2019
142019
Data to the people: a review of public and proprietary data for transport models
V Mahajan, N Kuehnel, A Intzevidou, G Cantelmo, R Moeckel, C Antoniou
Transport reviews 42 (4), 415-440, 2022
122022
Mobility-driven and energy-efficient deployment of edge data centers in urban environments
P Vitello, A Capponi, C Fiandrino, G Cantelmo, D Kliazovich
IEEE Transactions on Sustainable Computing 7 (4), 736-748, 2021
122021
Generating macroscopic, purpose-dependent trips through Monte Carlo sampling techniques
A Scheffer, G Cantelmo, F Viti
Transportation Research Procedia 27, 585-592, 2017
112017
The impact of human mobility on edge data center deployment in urban environments
P Vitello, A Capponi, C Fiandrino, G Cantelmo, D Kliazovich
2019 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2019
102019
The impact of route choice modeling on dynamic OD estimation
E Cipriani, A Del Giudice, N Marialisa, F Viti, G Cantelmo
2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation …, 2015
102015
Improving the reliability of a two-steps dynamic demand estimation approach by sequentially adjusting generations and distributions
G Cantelmo, F Viti, E Cipriani, M Nigro
92015
Dynamic demand estimation on large scale networks using Principal Component Analysis: The case of non-existent or irrelevant historical estimates
M Qurashi, QL Lu, G Cantelmo, C Antoniou
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 136, 103504, 2022
82022
A big data demand estimation model for urban congested networks
G Cantelmo, F Viti
Transport and Telecommunication Journal 21 (4), 245-254, 2020
82020
Assessing the consistency between observed and modelled route choices through GPS data
SN Hadjidimitriou, M Dell'Amico, G Cantelmo, F Viti
2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2015
82015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20