Παρακολούθηση
Athanasia Tolkou
Athanasia Tolkou
International Hellenic University Department of Chemistry, Kavala, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.ihu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel and conventional technologies for landfill leachates treatment: A review
V Torretta, N Ferronato, IA Katsoyiannis, AK Tolkou, M Airoldi
Sustainability 9 (1), 9, 2016
1862016
Adsorption of arsenate by nano scaled activated carbon modified by iron and manganese oxides
GP Gallios, AK Tolkou, IA Katsoyiannis, K Stefusova, M Vaclavikova, ...
Sustainability 9 (10), 1684, 2017
592017
Effect of climate change in wastewater treatment plants: reviewing the problems and solutions
A Zouboulis, A Tolkou
Managing Water Resources Under Climate Uncertainty: Examples From Asia …, 2014
562014
Fouling control in a lab-scale MBR system: Comparison of several commercially applied coagulants
PK Gkotsis, EL Batsari, EN Peleka, AK Tolkou, AI Zouboulis
Journal of environmental management 203, 838-846, 2017
512017
Fluoride removal from water by composite Al/Fe/Si/Mg pre-polymerized coagulants: Characterization and application
AK Tolkou, M Mitrakas, IA Katsoyiannis, M Ernst, AI Zouboulis
Chemosphere 231, 528-537, 2019
492019
Synthesis and coagulation performance of composite poly-aluminum-ferric-silicate-chloride coagulants in water and wastewater
AK Tolkou, AI Zouboulis
Desalination and Water Treatment 53 (12), 3309-3318, 2015
412015
Nanomaterials in cementitious composites: an update
ZS Metaxa, AK Tolkou, S Efstathiou, A Rahdar, EP Favvas, ...
Molecules 26 (5), 1430, 2021
402021
Removal of arsenic, chromium and uranium from water sources by novel nanostructured materials including graphene-based modified adsorbents: A mini review of recent developments
AK Tolkou, IA Katsoyiannis, AI Zouboulis
Applied Sciences 10 (9), 3241, 2020
372020
Batch and continuous dosing of conventional and composite coagulation agents for fouling control in a pilot-scale MBR
PK Gkotsis, MM Mitrakas, AK Tolkou, AI Zouboulis
Chemical Engineering Journal 311, 255-264, 2017
342017
Pilot-scale phosphate recovery from secondary wastewater effluents
K Kalaitzidou, M Mitrakas, C Raptopoulou, A Tolkou, PA Palasantza, ...
Environmental processes 3, 5-22, 2016
342016
Use of novel composite coagulants for arsenic removal from waters—Experimental insight for the application of polyferric sulfate (PFS)
IA Katsoyiannis, NM Tzollas, AK Tolkou, M Mitrakas, M Ernst, AI Zouboulis
Sustainability 9 (4), 590, 2017
222017
Effect of climate change in WWTPs with a focus on MBR infrastructure
AK Tolkou, AI Zouboulis
Desalination and Water Treatment 57 (5), 2344-2354, 2016
222016
Recently developed adsorbing materials for fluoride removal from water and fluoride analytical determination techniques: A review
AK Tolkou, N Manousi, GA Zachariadis, IA Katsoyiannis, EA Deliyanni
Sustainability 13 (13), 7061, 2021
212021
Barium/cobalt@ polyethylene glycol nanocomposites for dye removal from aqueous solutions
S Rahdar, A Rahdar, M Sattari, LD Hafshejani, AK Tolkou, GZ Kyzas
Polymers 13 (7), 1161, 2021
212021
Activated carbons for arsenic removal from natural waters and wastewaters: A Review
E Meez, AK Tolkou, DA Giannakoudakis, IA Katsoyiannis, GZ Kyzas
Water 13 (21), 2982, 2021
192021
The incorporation of ceramic membranes in MBR systems for wastewater treatment: advantages and patented new developments
A Tolkou, A Zouboulis, P Samaras
Recent Patents on Engineering 8 (1), 24-32, 2014
192014
Magnesium modified activated carbons derived from coconut shells for the removal of fluoride from water
AK Tolkou, S Trikalioti, O Makrogianni, DG Trikkaliotis, EA Deliyanni, ...
Sustainable Chemistry and Pharmacy 31, 100898, 2023
172023
Application of composite pre-polymerized coagulants for the treatment of high-strength industrial wastewaters
AK Tolkou, AI Zouboulis
Water 12 (5), 1258, 2020
172020
Phosphate removal from effluent of secondary wastewater treatment: characterization of recovered precipitates and potential re-use as fertilizer
C Raptopoulou, K Kalaitzidou, A Tolkou, PA Palasantza, M Mitrakas, ...
Waste and biomass valorization 7, 851-860, 2016
142016
Removal of heavy metal ions from wastewaters by using chitosan/poly (vinyl alcohol) adsorbents: A review
DG Trikkaliotis, NM Ainali, AK Tolkou, AC Mitropoulos, DA Lambropoulou, ...
Macromol 2 (3), 403-425, 2022
132022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20