Παρακολούθηση
Chris Makedonas
Chris Makedonas
Evangeliki Model High School of Smyrna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sch.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Synthesis, characterization, and crystal structure of the Pd (phen)(bdt) complex. A DFT and TDDFT study of its ground electronic and excited states compared to those of …
C Makedonas, CA Mitsopoulou, FJ Lahoz, AI Balana
Inorganic chemistry 42 (26), 8853-8865, 2003
1012003
Synthesis, characterization, DFT studies and DNA binding of mixed platinum (II) complexes containing quinoxaline and 1, 2-dithiolate ligands
CA Mitsopoulou, CE Dagas, C Makedonas
Journal of Inorganic Biochemistry 102 (1), 77-86, 2008
672008
Characterization and DNA interaction of the Pt (II)(pq)(bdt) complex: a theoretical and experimental research
CA Mitsopoulou, CE Dagas, C Makedonas
Inorganica Chimica Acta 361 (7), 1973-1982, 2008
632008
Combined Experimental and Theoretical Study on Redox-Active d8 Metal Dithione–Dithiolato Complexes Showing Molecular Second-Order Nonlinear Optical …
L Pilia, D Espa, A Barsella, A Fort, C Makedonas, L Marchio, ML Mercuri, ...
Inorganic Chemistry 50 (20), 10015-10027, 2011
532011
Tuning the properties of M (diimine)(dithiolate) complexes–The role of the metal and solvent effect. A combined experimental, DFT and TDDFT study
C Makedonas, CA Mitsopoulou
Inorganica Chimica Acta 360 (14), 3997-4009, 2007
452007
An investigation of the reactivity of [(diimine)(dithiolato) M] complexes using the Fukui functions concept
C Makedonas, CA Mitsopoulou
European Journal of Inorganic Chemistry 2006 (3), 590-598, 2006
432006
Role of the acceptor in tuning the properties of metal [M (II)= Ni, Pd, Pt] dithiolato/dithione (donor/acceptor) second-order nonlinear chromophores: combined experimental and …
D Espa, L Pilia, C Makedonas, L Marchiò, ML Mercuri, A Serpe, ...
Inorganic Chemistry 53 (2), 1170-1183, 2014
412014
The Relationship Between Aromaticity and Charge‐Transfer Transitions: A Combined Study of Square‐Planar Metal Complexes Based on DFT, NMR and Nucleus‐Independent Chemical Shifts
C Makedonas, CA Mitsopoulou
European journal of inorganic chemistry 2006 (12), 2460-2468, 2006
352006
Synthesis, structural and DFT studies of a peroxo-niobate complex of the biological ligand 2-quinaldic acid
A Maniatakou, C Makedonas, CA Mitsopoulou, C Raptopoulou, ...
Polyhedron 27 (16), 3398-3408, 2008
322008
An experimental and DFT computational study of a novel zerovalent tetracarbonyl tungsten complex of 2-(2′-pyridyl) quinoxaline
I Veroni, C Makedonas, A Rontoyianni, CA Mitsopoulou
Journal of organometallic chemistry 691 (3), 267-281, 2006
302006
Introduction of modified electronic parameters–searching for a unified ligand properties scale through the electrophilicity index concept
C Makedonas, CA Mitsopoulou
European Journal of Inorganic Chemistry 2007 (26), 4176-4189, 2007
262007
A vibrational and DFT study of M (diimine)(dithiolate) complexes and their complexation route
C Makedonas, CA Mitsopoulou
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 64 (4 …, 2006
232006
Combining photosensitizers: The case of [Cl2Pt (bpym) Re (CO) 3Cl] and its dithiolate analogs
E Koutsouri, A Zarkadoulas, C Makedonas, C Koumbounis, ...
Polyhedron 52, 234-245, 2013
132013
W(CO)4(diimine) Structure Revised – Correlating Structure to π* Back‐Bonding
C Makedonas, CA Mitsopoulou
European journal of inorganic chemistry 2007 (1), 110-119, 2007
132007
Pentacarbonyl[2‐(2′‐pyridyl)quinoxaline‐κN4]tungsten: A Combined Study of Its Conformational and Electronic Structure Based on Experimental and DFT …
C Makedonas, I Veroni, CA Mitsopoulou
European journal of inorganic chemistry 2007 (1), 120-131, 2007
122007
Introducing spectrophotometry in the school lab employing LEGO bricks and LEDs
ME Bouza, A Nastou, C Panigyraki, C Makedonas
Chemistry Teacher International 1 (1), 20180012, 2019
72019
Isolation, Characterization, and Computational Studies of the Novel [Mo33-Br)2(μ-Br)3Br6]2− Cluster Anion
P Paraskevopoulou, C Makedonas, N Psaroudakis, CA Mitsopoulou, ...
Inorganic chemistry 49 (5), 2068-2076, 2010
72010
Taking flame tests one step forward: the case of a DIY atomic emission spectrophotometer
C Mavroukakis-Karagounis, I Papadopoulou, M Papadopoulou, ...
Chemistry Teacher International 2 (1), 20180013, 2019
62019
, ML Mercuri, A. Serpe, CA Mitsopoulou and P. Deplano
L Pilia, D Espa, A Barsella, A Fort, C Makedonas, L Marchio
Inorg. Chem 50, 10015, 2011
52011
Synthesis and characterization of mixed diimine-dithiolate ligand complexes and theoretical investigation of the pi*-accepting role of the diimine ligand
C Makedonas, CA Mitsopoulou
JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY 86 (1), 326-326, 2001
2001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20