Παρακολούθηση
George Kaviris
George Kaviris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 2013 European seismic hazard model: key components and results
J Woessner, D Laurentiu, D Giardini, H Crowley, F Cotton, G Grünthal, ...
Bulletin of Earthquake Engineering 13, 3553-3596, 2015
5782015
Seismic hazard harmonization in Europe (SHARE): online data resource
D Giardini, J Woessner, L Danciu, H Crowley, F Cotton, G Grünthal, ...
Swiss Seism. Serv ETH Zurich Zurich Switz. Doi 10, 2013
227*2013
An updated and extended earthquake catalogue for Greece and adjacent areas since 1900
K Makropoulos, G Kaviris, V Kouskouna
Natural Hazards and Earth System Sciences 12 (5), 1425-1430, 2012
1922012
Karst collapse susceptibility mapping considering peak ground acceleration in a rapidly growing urban area
K Papadopoulou-Vrynioti, GD Bathrellos, HD Skilodimou, G Kaviris, ...
Engineering Geology 158, 77-88, 2013
1892013
The Mw= 6.3 2003 Lefkada earthquake (Greece) and induced stress transfer changes
P Papadimitriou, G Kaviris, K Makropoulos
Tectonophysics 423 (1-4), 73-82, 2006
762006
The Mw = 6.0, 7 September 1999 Athens Earthquake
P Papadimitriou, N Voulgaris, I Kassaras, G Kaviris, N Delibasis, ...
Natural Hazards 27, 15-33, 2002
682002
The 2013 earthquake swarm in Helike, Greece: seismic activity at the root of old normal faults
V Kapetanidis, A Deschamps, P Papadimitriou, E Matrullo, ...
Geophysical Journal International 202 (3), 2044-2073, 2015
592015
The 12th June 2017 Mw= 6.3 Lesvos earthquake from detailed seismological observations
P Papadimitriou, I Kassaras, G Kaviris, GA Tselentis, N Voulgaris, ...
Journal of Geodynamics 115, 23-42, 2018
572018
Crustal and upper mantle structure beneath the Corinth rift (Greece) from a teleseismic tomography study
C Tiberi, H Lyon‐Caen, D Hatzfeld, U Achauer, E Karagianni, A Kiratzi, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 105 (B12), 28159-28171, 2000
562000
UAV and GIS based rapid earthquake-induced building damage assessment and methodology for EMS-98 isoseismal map drawing: The June 12, 2017 Mw 6.3 Lesvos (Northeastern Aegean …
S Mavroulis, E Andreadakis, NI Spyrou, V Antoniou, E Skourtsos, ...
International Journal of Disaster Risk Reduction 37, 101169, 2019
472019
The Santorini Volcanic Complex: A detailed multi-parameter seismological approach with emphasis on the 2011–2012 unrest period
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, G Kaviris, N Voulgaris, ...
Journal of Geodynamics 85, 32-57, 2015
452015
Evidence of shear-wave splitting in the eastern Corinthian Gulf (Greece)
P Papadimitriou, G Kaviris, K Makropoulos
Physics of the Earth and Planetary Interiors 114 (1-2), 3-13, 1999
431999
Upper crust seismic anisotropy study and temporal variations of shear-wave splitting parameters in the Western Gulf of Corinth (Greece) during 2013
G Kaviris, I Spingos, V Kapetanidis, P Papadimitriou, N Voulgaris, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 269, 148-164, 2017
422017
First results on the Mw= 6.9 Samos earthquake of 30 October 2020
P Papadimitriou, V Kapetanidis, A Karakonstantis, I Spingos, I Kassaras, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 56 (1), 251-279, 2020
402020
The September 7, 1999 Athens earthquake sequence recorded by the Cornet network: preliminary results of source parameters determination of the main shock
P Papadimitriou
Ann. Geol. Pays Hellen. 38, 29-39, 2000
39*2000
Seismic waveform data from Greece and Cyprus: Integration, archival, and open access
CP Evangelidis, N Triantafyllis, M Samios, K Boukouras, K Kontakos, ...
Seismological Society of America 92 (3), 1672-1684, 2021
372021
Observations of shear-wave splitting parameters in the Western Gulf of Corinth focusing on the 2014 Mw= 5.0 earthquake
G Kaviris, C Millas, I Spingos, V Kapetanidis, I Fountoulakis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 282, 60-76, 2018
352018
A detailed seismic anisotropy study during the 2011–2012 unrest period in the Santorini Volcanic Complex
G Kaviris, P Papadimitriou, P Kravvariti, V Kapetanidis, A Karakonstantis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 238, 51-88, 2015
35*2015
A detailed seismic anisotropy study during the 2011–2012 unrest period in the Santorini Volcanic Complex
G Kaviris, P Papadimitriou, P Kravvariti, V Kapetanidis, A Karakonstantis, ...
Physics of the Earth and Planetary Interiors 238, 51-88, 2015
332015
Hazard zonation mapping of earthquake-induced secondary effects using spatial multi-criteria analysis
M Karpouza, K Chousianitis, GD Bathrellos, HD Skilodimou, G Kaviris, ...
Natural Hazards 109, 637-669, 2021
322021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20