Παρακολούθηση
Ed H. Chi
Ed H. Chi
Google DeepMind / Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα acm.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models
J Wei, X Wang, D Schuurmans, M Bosma, F Xia, E Chi, QV Le, D Zhou
Advances in neural information processing systems 35, 24824-24837, 2022
43572022
Crowdsourcing user studies with Mechanical Turk
A Kittur, EH Chi, B Suh
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2008
24932008
Want to be retweeted? large scale analytics on factors impacting retweet in twitter network
B Suh, L Hong, P Pirolli, EH Chi
2010 IEEE second international conference on social computing, 177-184, 2010
17112010
Scaling instruction-finetuned language models
HW Chung, L Hou, S Longpre, B Zoph, Y Tay, W Fedus, Y Li, X Wang, ...
Journal of Machine Learning Research 25 (70), 1-53, 2024
15132024
Emergent abilities of large language models
J Wei, Y Tay, R Bommasani, C Raffel, B Zoph, S Borgeaud, D Yogatama, ...
arXiv preprint arXiv:2206.07682, 2022
14062022
Lamda: Language models for dialog applications
R Thoppilan, D De Freitas, J Hall, N Shazeer, A Kulshreshtha, HT Cheng, ...
arXiv preprint arXiv:2201.08239, 2022
10752022
The case for learned index structures
T Kraska, A Beutel, EH Chi, J Dean, N Polyzotis
Proceedings of the 2018 international conference on management of data, 489-504, 2018
10382018
A taxonomy of visualization techniques using the data state reference model
EH Chi
IEEE symposium on information visualization 2000. INFOVIS 2000. proceedings …, 2000
9052000
Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Chen, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2018
8612018
He says, she says: conflict and coordination in Wikipedia
A Kittur, B Suh, BA Pendleton, EH Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2007
8602007
Tweets from Justin Bieber's heart: the dynamics of the location field in user profiles
B Hecht, L Hong, B Suh, EH Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2011
6962011
Power of the few vs. wisdom of the crowd: Wikipedia and the rise of the bourgeoisie
A Kittur, E Chi, BA Pendleton, B Suh, T Mytkowicz
World wide web 1 (2), 19, 2007
6612007
Least-to-most prompting enables complex reasoning in large language models
D Zhou, N Schärli, L Hou, J Wei, N Scales, X Wang, D Schuurmans, C Cui, ...
arXiv preprint arXiv:2205.10625, 2022
6532022
Using information scent to model user information needs and actions and the Web
EH Chi, P Pirolli, K Chen, J Pitkow
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 2001
6532001
Self-consistency improves chain of thought reasoning in language models
X Wang, J Wei, D Schuurmans, Q Le, E Chi, S Narang, A Chowdhery, ...
arXiv preprint arXiv:2203.11171, 2022
5942022
Short and tweet: experiments on recommending content from information streams
J Chen, R Nairn, L Nelson, M Bernstein, E Chi
Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems …, 2010
5862010
System and Method for clustering data objects in a collection
H Schuetze, PL Pirolli, JE Pitkow, EH Chi, J Li
US Patent 6,598,054, 2003
5172003
Data decisions and theoretical implications when adversarially learning fair representations
A Beutel, J Chen, Z Zhao, EH Chi
arXiv preprint arXiv:1707.00075, 2017
4592017
Top-k off-policy correction for a REINFORCE recommender system
M Chen, A Beutel, P Covington, S Jain, F Belletti, EH Chi
Proceedings of the Twelfth ACM International Conference on Web Search and …, 2019
4472019
Gemini: a family of highly capable multimodal models
G Team, R Anil, S Borgeaud, Y Wu, JB Alayrac, J Yu, R Soricut, ...
arXiv preprint arXiv:2312.11805, 2023
4072023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20