Παρακολούθηση
Izzat Alsmadi
Izzat Alsmadi
Texas A&M San Antonio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tamusa.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Security of Software Defined Networks: A Survey
I Alsmadi, D Xu
Computers & Security 53 (In Press), 79:108, 2015
1702015
Lexicon-based sentiment analysis of arabic tweets
M Al-Ayyoub, SB Essa, I Alsmadi
International Journal of Social Network Mining 2 (2), 101-114, 2015
1292015
Clustering and classification of email contents
I Alsmadi, I Alhami
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 27 (1), 46-57, 2015
1262015
Opinion mining and analysis for Arabic language
MN Al-Kabi, AH Gigieh, IM Alsmadi, HA Wahsheh, MM Haidar
IJACSA) International Journal of Advanced Computer Science and Applications …, 2014
892014
Studying the impact of using multimedia interactive programs on children's ability to learn basic math skills
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Sharadgah
E-learning and Digital Media 10 (3), 305-319, 2013
792013
Studying the Impact of Using Multimedia Interactive Programs at Children Ability to Learn Basic Math Skills.
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Sharadgah
Acta Didactica Napocensia 5 (2), 17-32, 2012
752012
A novel root based Arabic stemmer
MN Al-Kabi, SA Kazakzeh, BMA Ata, SA Al-Rababah, IM Alsmadi
Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences 27 (2), 94-103, 2015
732015
Identifying cyber-attacks on software defined networks: An inference-based intrusion detection approach
A AlEroud, I Alsmadi
Journal of Network and Computer Applications 80, 152-164, 2017
652017
An opinion analysis tool for colloquial and standard Arabic
M Al-Kabi, A Gigieh, I Alsmadi, H Wahsheh, M Haidar
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
572013
The effect of stemming on arabic text classification: an empirical study
A Wahbeh, M Al-Kabi, Q Al-Radaideh, E Al-Shawakfa, I Alsmadi
International Journal of Information Retrieval Research (IJIRR) 1 (3), 54-70, 2011
472011
A prototype for a standard arabic sentiment analysis corpus.
M Al-Kabi, M Al-Ayyoub, I Alsmadi, H Wahsheh
Int. Arab J. Inf. Technol. 13 (1A), 163-170, 2016
442016
Machine learning approaches to IoT security: A systematic literature review
R Ahmad, I Alsmadi
Internet of Things 14, 100365, 2021
432021
Designing an interactive multimedia learning system for the children of primary schools in Jordan
S Nusir, I Alsmadi, M Al-Kabi, F Shardqah
2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 45-51, 2011
422011
Arabic/English sentiment analysis: an empirical study
M Al-Kabi, NM Al-Qudah, I Alsmadi, M Dabour, H Wahsheh
The Fourth International Conference on Information and Communication Systems …, 2013
402013
Sentiment analysis of arabic social media content: a comparative study
RT Khasawneh, HA Wahsheh, MN Al-Kabi, IM Alsmadi
8th International Conference for Internet Technology and Secured …, 2013
382013
Impact of programming features on code readability
Y Tashtoush, Z Odat, IM Alsmadi, M Yatim
362013
Arabic sentiment polarity identification using a hybrid approach
RT Khasawneh, HA Wahsheh, IM Alsmadi, MN AI-Kabi
2015 6th International Conference on Information and Communication Systems …, 2015
312015
Content-based analysis to detect Arabic web spam
M Al-Kabi, H Wahsheh, I Alsmadi, E Al-Shawakfa, A Wahbeh, A Al-Hmoud
Journal of information science 38 (3), 284-296, 2012
312012
Challenges of utilizing e-learning systems in public universities in Jordan
M Al-Shboul, I Alsmadi
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 5 (2), 4-10, 2010
312010
Software fault proneness prediction: A comparative study between bagging, boosting, and stacking ensemble and base learner methods
M Akour, I Alsmadi, I Alazzam
International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies 9 (1), 1-16, 2017
292017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20