Παρακολούθηση
John Kimionis
John Kimionis
Nokia Bell Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nokia-bell-labs.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Increased Range Bistatic Scatter Radio
J Kimionis, A Bletsas, JN Sahalos
Communications, IEEE Transactions on 62 (3), 1091-1104, 2014
2612014
3D-Printed Origami Packaging With Inkjet-Printed Antennas for RF Harvesting Sensors
J Kimionis, M Isakov, BS Koh, A Georgiadis, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 63 (12), 4521-4532, 2015
1182015
Additively Manufactured Nanotechnology and Origami-Enabled Flexible Microwave Electronics
JG Hester, S Kim, J Bito, T Le, J Kimionis, D Revier, C Saintsing, W Su, ...
Proceedings of the IEEE 103 (4), 583-606, 2015
902015
Wireless Environmental Sensor Networking with Analog Scatter Radio & Timer Principles
E Kampianakis, J Kimionis, K Tountas, C Konstantopoulos, E Koutroulis, ...
IEEE Sensors Journal, 2014
802014
Octave and decade printed UWB rectifiers based on nonuniform transmission lines for energy harvesting
J Kimionis, A Collado, MM Tentzeris, A Georgiadis
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65 (11), 4326-4334, 2017
732017
Single-antenna coherent detection of collided FM0 RFID signals
A Bletsas, J Kimionis, AG Dimitriou, GN Karystinos
IEEE Transactions on Communications 60 (3), 756-766, 2012
692012
Ambient Backscatterers Using FM Broadcasting for Low Cost and Low Power Wireless Applications
SN Daskalakis, J Kimionis, A Collado, G Goussetis, MM Tentzeris, ...
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65 (12), 5251-5262, 2017
582017
Additively Manufactured RF Components and Modules: Toward Empowering the Birth of Cost-Efficient Dense and Ubiquitous IoT Implementations
SA Nauroze, JG Hester, BK Tehrani, W Su, J Bito, R Bahr, J Kimionis, ...
Proceedings of the IEEE 105 (4), 702-722, 2017
552017
Bistatic backscatter radio for tag read-range extension
J Kimionis, A Bletsas, JN Sahalos
2012 IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications …, 2012
502012
Bistatic Backscatter Radio for Power-limited Sensor Networks
J Kimionis, A Bletsas, JN Sahalos
IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM) 2013, 353-358, 2013
472013
Enhancement of RF Tag Backscatter Efficiency With Low-Power Reflection Amplifiers
J Kimionis, A Georgiadis, A Collado, MM Tentzeris
Microwave Theory and Techniques, IEEE Transactions on 62 (12), 3562-3571, 2014
412014
Millimeter-wave backscatter: A quantum leap for gigabit communication, RF sensing, and wearables
J Kimionis, A Georgiadis, MM Tentzeris
2017 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 812-815, 2017
352017
On-Body Long-Range Wireless Backscattering Sensing System Using Inkjet-/3-D-Printed Flexible Ambient RF Energy Harvesters Capable of Simultaneous DC and Harmonics Generation
TH Lin, J Bito, JGD Hester, J Kimionis, RA Bahr, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 65 (12), 5389-5400, 2017
342017
Pulse Shaping: The Missing Piece of Backscatter Radio and RFID
J Kimionis, MM Tentzeris
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 64 (12), 4774-4788, 2016
322016
Design and implementation of RFID systems with software defined radio
J Kimionis, A Bletsas, JN Sahalos
2012 6th European Conference on Antennas and Propagation (EUCAP), 3464-3468, 2012
322012
3D/inkjet-printed origami antennas for multi-direction RF harvesting
J Kimionis, A Georgiadis, M Isakov, HJ Qi, MM Tentzeris
2015 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, 1-4, 2015
302015
Ambient FM backscattering for smart agricultural monitoring
SN Daskalakis, J Kimionis, A Collado, MM Tentzeris, A Georgiadis
2017 IEEE MTT-S International Microwave Symposium (IMS), 1339-1341, 2017
282017
Zero-Power Sensors for Smart Objects: Novel Zero-Power Additively Manufactured Wireless Sensor Modules for IoT Applications
J Kimionis, W Su, J Hester, J Bito, X He, TH Lin, MM Tentzeris
IEEE Microwave Magazine 19 (6), 32-47, 2018
252018
Backscatter sensor network for extended ranges and low cost with frequency modulators: Application on wireless humidity sensing
E Kampianakis, J Kimionis, K Tountas, C Konstantopoulos, E Koutroulis, ...
Sensors, 2013 IEEE, 1-4, 2013
242013
A D-Band Radio-on-Glass Module for Spectrally-Efficient and Low-Cost Wireless Backhaul
A Singh, M Sayginer, MJ Holyoak, J Weiner, J Kimionis, M Elkhouly, ...
2020 IEEE Radio Frequency Integrated Circuits Symposium (RFIC), 99-102, 2020
212020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20