Παρακολούθηση
Maxwell D. Collins
Maxwell D. Collins
TetraMem Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tetramem.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Searching for efficient multi-scale architectures for dense image prediction
LC Chen, MD Collins, Y Zhu, G Papandreou, B Zoph, F Schroff, H Adam, ...
NeurIPS 2018, 2018
3742018
Panoptic-deeplab: A simple, strong, and fast baseline for bottom-up panoptic segmentation
B Cheng, MD Collins, Y Zhu, T Liu, TS Huang, H Adam, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2020
351*2020
Spatially adaptive computation time for residual networks
M Figurnov, MD Collins, Y Zhu, L Zhang, J Huang, D Vetrov, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
2992017
Memory bounded deep convolutional networks
MD Collins, P Kohli
arXiv preprint arXiv:1412.1442, 2014
1952014
Deeperlab: Single-shot image parser
TJ Yang, MD Collins, Y Zhu, JJ Hwang, T Liu, X Zhang, V Sze, ...
arXiv preprint arXiv:1902.05093, 2019
1512019
Random walks based multi-image segmentation: Quasiconvexity results and gpu-based solutions
MD Collins, J Xu, L Grady, V Singh
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1656-1663, 2012
1212012
Naive-student: Leveraging semi-supervised learning in video sequences for urban scene segmentation
LC Chen, RG Lopes, B Cheng, MD Collins, ED Cubuk, B Zoph, H Adam, ...
European Conference on Computer Vision, 695-714, 2020
1172020
Efficient non-greedy optimization of decision trees
M Norouzi, MD Collins, M Johnson, DJ Fleet, P Kohli
NeurIPS 2015, 2015
1142015
Segsort: Segmentation by discriminative sorting of segments
JJ Hwang, SX Yu, J Shi, MD Collins, TJ Yang, X Zhang, LC Chen
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
792019
Multivariate general linear models (MGLM) on Riemannian manifolds with applications to statistical analysis of diffusion weighted images
HJ Kim, N Adluru, MD Collins, MK Chung, BB Bendlin, SC Johnson, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
592014
Tensorize, factorize and regularize: Robust visual relationship learning
SJ Hwang, SN Ravi, Z Tao, HJ Kim, MD Collins, V Singh
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
572018
Analyzing the subspace structure of related images: Concurrent segmentation of image sets
L Mukherjee, V Singh, J Xu, MD Collins
European Conference on Computer Vision, 128-142, 2012
452012
Spectral clustering with a convex regularizer on millions of images
MD Collins, J Liu, J Xu, L Mukherjee, V Singh
European Conference on Computer Vision, 282-298, 2014
412014
Step: Segmenting and tracking every pixel
M Weber, J Xie, M Collins, Y Zhu, P Voigtlaender, H Adam, B Green, ...
arXiv preprint arXiv:2102.11859, 2021
262021
Semi-supervised learning in video sequences for urban scene segmentation
LC Chen, RG Lopes, B Cheng, MD Collins, ED Cubuk, B Zoph, H Adam, ...
212020
Incorporating user interaction and topological constraints within contour completion via discrete calculus
J Xu, MD Collins, V Singh
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
20*2013
Pose2instance: Harnessing keypoints for person instance segmentation
S Tripathi, M Collins, M Brown, S Belongie
arXiv preprint arXiv:1704.01152, 2017
192017
A deterministic nonsmooth frank wolfe algorithm with coreset guarantees
SN Ravi, MD Collins, V Singh
Informs Journal on Optimization 1 (2), 120-142, 2019
162019
Incorporating domain knowledge in matching problems via harmonic analysis
D Pachauri, M Collins, R Kondor, V Singh
Proceedings of the... International Conference on Machine Learning …, 2012
162012
Co2 forest: Improved random forest by continuous optimization of oblique splits
M Norouzi, MD Collins, DJ Fleet, P Kohli
arXiv preprint arXiv:1506.06155, 2015
152015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20