Παρακολούθηση
Lamberto Duò
Lamberto Duò
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mode matching in multiresonant plasmonic nanoantennas for enhanced second harmonic generation
M Celebrano, X Wu, M Baselli, S Großmann, P Biagioni, A Locatelli, ...
Nature nanotechnology 10 (5), 412-417, 2015
5282015
Laser-induced magnetic nanostructures with tunable topological properties
M Finazzi, M Savoini, AR Khorsand, A Tsukamoto, A Itoh, L Duo, ...
Physical review letters 110 (17), 177205, 2013
3522013
Cross resonant optical antenna
P Biagioni, JS Huang, L Duo, M Finazzi, B Hecht
Physical review letters 102 (25), 256801, 2009
2392009
The fundamentals of flame treatment for the surface activation of polyolefin polymers–A review
S Farris, S Pozzoli, P Biagioni, L Duó, S Mancinelli, L Piergiovanni
Polymer 51 (16), 3591-3605, 2010
1692010
Dependence of the two-photon photoluminescence yield of gold nanostructures on the laser pulse duration
P Biagioni, M Celebrano, M Savoini, G Grancini, D Brida, S Mátéfi-Tempfli, ...
Physical Review B 80 (4), 045411, 2009
1392009
Near-field polarization shaping by a near-resonant plasmonic cross antenna
P Biagioni, M Savoini, JS Huang, L Duò, M Finazzi, B Hecht
Physical Review B 80 (15), 153409, 2009
1332009
Dynamics of four-photon photoluminescence in gold nanoantennas
P Biagioni, D Brida, JS Huang, J Kern, L Duò, B Hecht, M Finazzi, ...
Nano Letters 12 (6), 2941-2947, 2012
1072012
Stability of Organic Cations in Solution-Processed CH3NH3PbI3 Perovskites: Formation of Modified Surface Layers
A Calloni, A Abate, G Bussetti, G Berti, R Yivlialin, F Ciccacci, L Duo
The Journal of Physical Chemistry C 119 (37), 21329-21335, 2015
1012015
Near-field second-harmonic generation in single gold nanoparticles
M Zavelani-Rossi, M Celebrano, P Biagioni, D Polli, M Finazzi, L Duo, ...
Applied physics letters 92 (9), 2008
1002008
Reactive metal–oxide interfaces: A microscopic view
A Picone, M Riva, A Brambilla, A Calloni, G Bussetti, M Finazzi, F Ciccacci, ...
Surface Science Reports 71 (1), 32-76, 2016
992016
Spin-polarized tunneling spectroscopy in tunnel junctions with half-metallic electrodes
M Bowen, A Barthélémy, M Bibes, E Jacquet, JP Contour, A Fert, ...
Physical review letters 95 (13), 137203, 2005
982005
Selection rules for second-harmonic generation in nanoparticles
M Finazzi, P Biagioni, M Celebrano, L Duo
Physical Review B 76 (12), 125414, 2007
932007
Looking 100 Å deep into spatially inhomogeneous dilute systems with hard X-ray photoemission
C Dallera, L Duo, L Braicovich, G Panaccione, G Paolicelli, B Cowie, ...
Applied physics letters 85 (19), 4532-4534, 2004
922004
Magnetic properties of interfaces and multilayers based on thin antiferromagnetic oxide films
M Finazzi, L Duo, F Ciccacci
Surface science reports 64 (4), 139-167, 2009
902009
Bulk Cr tips for scanning tunneling microscopy and spin-polarized scanning tunneling microscopy
A Li Bassi, CS Casari, D Cattaneo, F Donati, S Foglio, M Passoni, ...
Applied Physics Letters 91 (17), 2007
812007
Fully-printed, all-polymer, bendable and highly transparent complementary logic circuits
S Mandal, G Dell’Erba, A Luzio, SG Bucella, A Perinot, A Calloni, G Berti, ...
Organic Electronics 20, 132-141, 2015
772015
Experimental demonstration of the optical Zeno effect by scanning tunneling optical microscopy
P Biagioni, G Della Valle, M Ornigotti, M Finazzi, L Duo, P Laporta, ...
Optics Express 16 (6), 3762-3767, 2008
752008
Highly efficient all-optical switching of magnetization in GdFeCo microstructures by interference-enhanced absorption of light
M Savoini, R Medapalli, B Koene, AR Khorsand, L Le Guyader, L Duo, ...
Physical Review B 86 (14), 140404, 2012
712012
Polarization properties of second-harmonic generation in AlGaAs optical nanoantennas
L Ghirardini, L Carletti, V Gili, G Pellegrini, L Duo, M Finazzi, D Rocco, ...
Optics letters 42 (3), 559-562, 2017
672017
Magnetic properties of antiferromagnetic oxide materials: surfaces, interfaces, and thin films
L Duò, M Finazzi, F Ciccacci
John Wiley & Sons, 2010
672010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20