Παρακολούθηση
Csaba Oravecz
Csaba Oravecz
European Commission, Directorate-General for Translation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ec.europa.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
HunPos-an open source trigram tagger
P Halácsy, A Kornai, C Oravecz
3372007
The Hungarian Gigaword Corpus
C Oravecz, T Váradi, B Sass
Proceedings of the ninth international conference on Language Resources and …, 2014
2752014
Efficient Stochastic Part-of-Speech Tagging for Hungarian.
C Oravecz, P Dienes
LREC, 2002
672002
Web-based frequency dictionaries for medium density languages
A Kornai, P Halácsy, V Nagy, C Oravecz, V Trón, D Varga
Proceedings of the 2nd International Workshop on Web as Corpus, 2006
662006
A new integrated open-source morphological analyzer for Hungarian
A Novák, B Siklósi, C Oravecz
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
422016
Principled Hidden Tagset Design for Tiered Tagging of Hungarian.
D Tufis, P Dienes, C Oravecz, T Váradi
LREC, 2000
252000
Using a morphological analyzer in high precision POS tagging of Hungarian
P Halácsy, A Kornai, C Oravecz, T Vikto, D Varga
242006
Semi-automatic normalization of Old Hungarian codices
C Oravecz, B Sass, E Simon
Proceedings of the ECAI 2010 Workshop on Language Technology for Cultural …, 2010
202010
etranslation’s submissions to the wmt 2020 news translation task
C Oravecz, K Bontcheva, L Tihanyi, D Kolovratnik, B Bhaskar, A Lardilleux, ...
Proceedings of the Fifth Conference on Machine Translation, 254-261, 2020
182020
Large scale morphosyntactic annotation of the Hungarian National Corpus
C Oravecz, P Dienes, B Hollósi, J Kiss-Gulyas
Studies in Linguistics 6, 277-298, 2002
112002
Morpho-syntactic ambiguity and tagset design for Hungarian
T Varadi, C Oravecz
Proceedings of the EACL-99 Workshop on Linguistically Interpreted Corpora …, 1999
111999
Bottom Up Tagset Design from Maximally Reduced Tagset
P Dienes, C Oravecz
Proceedings of the Workshop on Linguistically Interpreted Corpora, 42-47, 2000
62000
First Experiments and Results in English–Hungarian Neural Machine Translation
L Tihanyi, C Oravecz
XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Hungary, 2017
52017
MULTEXT-East" 1984" document corpus 4.0
T Erjavec, Ş Bruda, L Dimitrova, N Ide, HJ Kaalep, C Krstev, H Orav, ...
Jožef Stefan Institute, 2010
42010
MULTEXT-east free lexicons 4.0
T Erjavec, Ş Bruda, I Derzhanski, L Dimitrova, R Garabík, P Holozan, ...
Jožef Stefan Institute, 2010
32010
Lexical idiosyncrasy in MWE extraction
C Oravecz, V Nagy, K Varasdi
Proceedings of the 3rd Corpus Linguistics conference, Birmingham, 2005
32005
A magyar nyelv néhány szófaji elemz $ jének összevetése. I
K András, B Tibor, H András, C Oravecz
Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 16-22, 2003
32003
Comparing different postagging techniques for hungarian
A Kuba, T Bakota, A Hócza, C Oravecz
Proceedings of the MSZNY, 16-23, 2003
32003
Combining Symbolic and Statistical Methods in Morphological Analysis and Unknown Word Guessing.
A Novák, V Nagy, C Oravecz
LREC, 2004
22004
Helyesírás. hu
M Miháltz, P Hussami, Z Ludányi, I Mittelholtz, Á Nagy, C Oravecz, ...
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2013
12013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20