Παρακολούθηση
Steffen Eger
Steffen Eger
Stand-in Professor, Uni Bielefeld
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bielefeld.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
MoverScore: Text generation evaluating with contextualized embeddings and earth mover distance
W Zhao, M Peyrard, F Liu, Y Gao, CM Meyer, S Eger
arXiv preprint arXiv:1909.02622, 2019
1862019
Neural end-to-end learning for computational argumentation mining
S Eger, J Daxenberger, I Gurevych
ACL 2017, 2017
1492017
Towards scalable and reliable capsule networks for challenging NLP applications
W Zhao, H Peng, S Eger, E Cambria, M Yang
arXiv preprint arXiv:1906.02829, 2019
1242019
Concatenated Power Mean Word Embeddings as Universal Cross-Lingual Sentence Representations
A Rücklé, S Eger, M Peyrard, I Gurevych
arXiv preprint arXiv:1803.01400, 2018
106*2018
Argumentext: Searching for arguments in heterogeneous sources
C Stab, J Daxenberger, C Stahlhut, T Miller, B Schiller, C Tauchmann, ...
Proceedings of the 2018 conference of the North American chapter of the …, 2018
872018
Text processing like humans do: Visually attacking and shielding NLP systems
S Eger, GG Şahin, A Rücklé, JU Lee, C Schulz, M Mesgar, K Swarnkar, ...
arXiv preprint arXiv:1903.11508, 2019
722019
What is the essence of a claim? cross-domain claim identification
J Daxenberger, S Eger, I Habernal, C Stab, I Gurevych
EMNLP 2017, 2017
702017
Is it Time to Swish? Comparing Deep Learning Activation Functions Across NLP tasks
S Eger, P Youssef, I Gurevych
EMNLP, 2018
642018
On the linearity of semantic change: Investigating meaning variation via dynamic graph models
S Eger, A Mehler
ACL 2016, 2016
622016
Restricted weighted integer compositions and extended binomial coefficients
S Eger
J. Integer Seq 16 (13.1), 3, 2013
612013
Multi-Task Learning for Argumentation Mining in Low-Resource Settings
C Schulz, S Eger, J Daxenberger, T Kahse, I Gurevych
NAACL 2018, 2018
602018
SUPERT: Towards new frontiers in unsupervised evaluation metrics for multi-document summarization
Y Gao, W Zhao, S Eger
arXiv preprint arXiv:2005.03724, 2020
452020
Still not there? comparing traditional sequence-to-sequence models to encoder-decoder neural networks on monotone string translation tasks
C Schnober, S Eger, ELD Dinh, I Gurevych
Coling 2016, 2016
402016
Does My Rebuttal Matter? Insights from a Major NLP Conference
Y Gao, S Eger, I Kuznetsov, I Gurevych, Y Miyao
NAACL, 2019
35*2019
Cross-lingual Argumentation Mining: Machine Translation (and a bit of Projection) is All You Need!
S Eger, J Daxenberger, C Stab, I Gurevych
Coling 2018, 2018
352018
Stirling's approximation for central extended binomial coefficients
S Eger
The American Mathematical Monthly 121 (4), 344-349, 2014
352014
Inducing language-agnostic multilingual representations
W Zhao, S Eger, J Bjerva, I Augenstein
*SEM, 2021
322021
On the limitations of cross-lingual encoders as exposed by reference-free machine translation evaluation
W Zhao, G Glavaš, M Peyrard, Y Gao, R West, S Eger
arXiv preprint arXiv:2005.01196, 2020
302020
Lemmatization and morphological tagging in German and Latin: A comparison and a survey of the state-of-the-art
S Eger, R Gleim, A Mehler
LREC, 1507--1513, 2016
302016
Opinion dynamics and wisdom under out-group discrimination
S Eger
Mathematical Social Sciences 80, 97-107, 2016
28*2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20