Παρακολούθηση
Dario Nisi
Dario Nisi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eurecom.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Avatar 2: A Multi-target Orchestration Platform
M Muench, D Nisi, A Francillon, D Balzarotti
Workshop on Binary Analysis Research (colocated with NDSS Symposium …, 2018
1582018
Longitudinal study of the prevalence of malware evasive techniques
L Maffia, D Nisi, P Kotzias, G Lagorio, S Aonzo, D Balzarotti
arXiv preprint arXiv:2112.11289, 2021
152021
Exploring {Syscall-Based} Semantics Reconstruction of Android Applications
D Nisi, A Bianchi, Y Fratantonio
22nd International Symposium on Research in Attacks, Intrusions and Defenses …, 2019
92019
Lost in the loader: The many faces of the windows pe file format
D Nisi, M Graziano, Y Fratantonio, D Balzarotti
Proceedings of the 24th International Symposium on Research in Attacks …, 2021
72021
Preventing and Detecting State Inference Attacks on Android.
A Possemato, D Nisi, Y Fratantonio
NDSS, 2021
72021
Android, notify me when it is time to go phishing
A Ruggia, A Possemato, A Merlo, D Nisi, S Aonzo
2023 IEEE 8th European Symposium on Security and Privacy (EuroS&P), 1-17, 2023
42023
Unveiling and Mitigating Common Pitfalls in Malware Analysis
D Nisi
Sorbonne University, 2021
12021
Unmasking the Veiled: A Comprehensive Analysis of Android Evasive Malware
A Ruggia, D Nisi, S Dambra, A Merlo, D Balzarotti, S Aonzo
ASIAACS 2024, 19th ACM ASIA Conference on Computer and Communications Security, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8