Παρακολούθηση
Zhaoxia YIN 殷赵霞
Zhaoxia YIN 殷赵霞
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cee.ecnu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reversible data hiding in encrypted images based on multi-MSB prediction and Huffman coding
Z Yin, Y Xiang, X Zhang
IEEE Transactions on Multimedia 22 (4), 874-884, 2019
1672019
Reversible data hiding based on reducing invalid shifting of pixels in histogram shifting
Y Jia, Z Yin, X Zhang, Y Luo
Signal Processing 163, 238-246, 2019
1472019
Separable and error-free reversible data hiding in encrypted image with high payload
Z Yin, B Luo, W Hong
The scientific world journal 2014, 2014
822014
An improved reversible data hiding in encrypted images using parametric binary tree labeling
Y Wu, Y Xiang, Y Guo, J Tang, Z Yin
IEEE Transactions on Multimedia 22 (8), 1929-1938, 2019
802019
Reversible data hiding in encrypted images with two-MSB prediction
Y Puyang, Z Yin, Z Qian
2018 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2018
722018
Reversible data hiding in encrypted images based on pixel prediction and bit-plane compression
Z Yin, Y Peng, Y Xiang
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 19 (2), 992-1002, 2020
502020
Reversible data hiding in JPEG images with multi-objective optimization
Z Yin, Y Ji, B Luo
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 30 (8), 2343-2352, 2020
492020
Reversible data hiding in encrypted images based on multi-level encryption and block histogram modification
Z Yin, A Abel, J Tang, X Zhang, B Luo
Multimedia Tools and Applications 76, 3899-3920, 2017
492017
Joint cover-selection and payload-allocation by steganographic distortion optimization
Z Wang, X Zhang, Z Yin
IEEE Signal Processing Letters 25 (10), 1530-1534, 2018
452018
Hybrid distortion function for JPEG steganography
Z Wang, X Zhang, Z Yin
Journal of Electronic Imaging 25 (5), 050501-050501, 2016
422016
High capacity lossless data hiding in JPEG bitstream based on general VLC mapping
Y Du, Z Yin, X Zhang
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing 19 (2), 1420-1433, 2020
402020
Image authentication scheme based on reversible fragile watermarking with two images
Y Peng, X Niu, L Fu, Z Yin
Journal of information security and applications 40, 236-246, 2018
402018
Distortion function based on residual blocks for JPEG steganography
Q Wei, Z Yin, Z Wang, X Zhang
Multimedia Tools and Applications 77, 17875-17888, 2018
342018
Reversible data hiding in encrypted images based on pixel prediction and multi-MSB planes rearrangement
Z Yin, X She, J Tang, B Luo
Signal Processing 187, 108146, 2021
332021
Reversible data hiding in encrypted AMBTC images
Z Yin, X Niu, X Zhang, J Tang, B Luo
Multimedia tools and applications 77, 18067-18083, 2018
332018
Reversible data hiding in encrypted image based on block histogram shifting
Z Yin, A Abel, X Zhang, B Luo
2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2016
322016
High capacity data hiding scheme based on (7, 4) Hamming code
Z Cao, Z Yin, H Hu, X Gao, L Wang
SpringerPlus 5 (1), 1-13, 2016
312016
Improved Lossless Data Hiding for JPEG Images Based on Histogram Modification.
Y Du, Z Yin, X Zhang
Computers, Materials & Continua 55 (3), 2018
262018
Improved reversible image authentication scheme
Z Yin, X Niu, Z Zhou, J Tang, B Luo
Cognitive Computation 8, 890-899, 2016
262016
Defense against adversarial attacks by low‐level image transformations
Z Yin, H Wang, J Wang, J Tang, W Wang
International Journal of Intelligent Systems 35 (10), 1453-1466, 2020
252020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20