Παρακολούθηση
Yi Yang
Yi Yang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα zju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Random erasing data augmentation
Z Zhong, L Zheng, G Kang, S Li, Y Yang
The Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2020
25262020
Beyond part models: Person retrieval with refined part pooling (and a strong convolutional baseline)
Y Sun, L Zheng, Y Yang, Q Tian, S Wang
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 480-496, 2018
18972018
Unlabeled samples generated by gan improve the person re-identification baseline in vitro
Z Zheng, L Zheng, Y Yang
ICCV 2017 3, 2017
18732017
Person re-identification: Past, present and future
L Zheng, Y Yang, AG Hauptmann
arXiv preprint arXiv:1610.02984, 2016
12272016
Image-image domain adaptation with preserved self-similarity and domain-dissimilarity for person re-identification
W Deng, L Zheng, Q Ye, G Kang, Y Yang, J Jiao
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
9072018
Filter pruning via geometric median for deep convolutional neural networks acceleration
Y He, P Liu, Z Wang, Z Hu, Y Yang
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
8872019
L2, 1-norm regularized discriminative feature selection for unsupervised learning
Y Yang, HT Shen, Z Ma, Z Huang, X Zhou
Twenty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2011
8852011
A discriminatively learned cnn embedding for person reidentification
Z Zheng, L Zheng, Y Yang
ACM transactions on multimedia computing, communications, and applications …, 2017
8232017
Soft filter pruning for accelerating deep convolutional neural networks
Y He, G Kang, X Dong, Y Fu, Y Yang
arXiv preprint arXiv:1808.06866, 2018
8092018
Improving person re-identification by attribute and identity learning
Y Lin, L Zheng, Z Zheng, Y Wu, Z Hu, C Yan, Y Yang
Pattern recognition 95, 151-161, 2019
7432019
SIFT meets CNN: A decade survey of instance retrieval
L Zheng, Y Yang, Q Tian
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (5), 1224-1244, 2017
6942017
Person re-identification in the wild
L Zheng, H Zhang, S Sun, M Chandraker, Y Yang, Q Tian
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
6692017
Joint discriminative and generative learning for person re-identification
Z Zheng, X Yang, Z Yu, L Zheng, Y Yang, J Kautz
proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
6612019
Unsupervised person re-identification: Clustering and fine-tuning
H Fan, L Zheng, C Yan, Y Yang
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2018
6452018
Learning to propagate labels: Transductive propagation network for few-shot learning
Y Liu, J Lee, M Park, S Kim, E Yang, SJ Hwang, Y Yang
arXiv preprint arXiv:1805.10002, 2018
6412018
Infrared patch-image model for small target detection in a single image
C Gao, D Meng, Y Yang, Y Wang, X Zhou, AG Hauptmann
IEEE transactions on image processing 22 (12), 4996-5009, 2013
6102013
Camera style adaptation for person re-identification
Z Zhong, L Zheng, Z Zheng, S Li, Y Yang
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
5982018
Contrastive adaptation network for unsupervised domain adaptation
G Kang, L Jiang, Y Yang, AG Hauptmann
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
5942019
Pose-invariant embedding for deep person re-identification
L Zheng, Y Huang, H Lu, Y Yang
IEEE Transactions on Image Processing 28 (9), 4500-4509, 2019
5692019
Inter-media hashing for large-scale retrieval from heterogeneous data sources
J Song, Y Yang, Y Yang, Z Huang, HT Shen
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2013
5622013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20