Παρακολούθηση
Zongyuan (Tony) Ge (戈宗元)
Zongyuan (Tony) Ge (戈宗元)
Άλλα ονόματαZongyuan Ge, Ge Zongyuan
Monash A/Professor | Head of Monash Medical AI | NVIDIA Fellow
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα monash.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simple online and realtime tracking
A Bewley, Z Ge, L Ott, F Ramos, B Upcroft
2016 IEEE international conference on image processing (ICIP), 3464-3468, 2016
20752016
Deepfruits: A fruit detection system using deep neural networks
I Sa, Z Ge, F Dayoub, B Upcroft, T Perez, C McCool
sensors 16 (8), 1222, 2016
7952016
Generative OpenMax for Multi-Class Open Set Classification
Z Ge, S Demyanov, Z Chen, R Garnavi
The British Machine Vision Conference (BMVC 2017), 2017
2382017
Hierarchical Neural Architecture Search for Deep Stereo Matching
X Cheng, Y Zhong, M Harandi, Y Dai, X Chang, H Li, T Drummond, Z Ge
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 33, 2020
1392020
Skin lesion segmentation via generative adversarial networks with dual discriminators
B Lei, Z Xia, F Jiang, X Jiang, Z Ge, Y Xu, J Qin, S Chen, T Wang, S Wang
Medical Image Analysis 64, 101716, 2020
1202020
Skin disease recognition using deep saliency features and multimodal learning of dermoscopy and clinical images
Z Ge, S Demyanov, R Chakravorty, A Bowling, R Garnavi
(MICCAI 2017) International Conference on Medical Image Computing and …, 2017
882017
Robust early-learning: Hindering the memorization of noisy labels
X Xia, T Liu, B Han, C Gong, N Wang, Z Ge, Y Chang
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2020
842020
Learning context flexible attention model for long-term visual place recognition
Z Chen, L Liu, I Sa, Z Ge, M Chli
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (4), 4015-4022, 2018
822018
FDCNet: filtering deep convolutional network for marine organism classification
H Lu, Y Li, T Uemura, Z Ge, X Xu, L He, S Serikawa, H Kim
Multimedia tools and applications 77 (17), 21847-21860, 2018
772018
A Universal Artificial Intelligence Platform for Collaborative Management of Cataracts
X Wu, Z Liu, W Lai, E Long, K Zhang, J Jiang, D Lin, K Chen, T Yu, D Wu, ...
British Journal of Ophthalmology, 2019
752019
Structured deep hashing with convolutional neural networks for fast person re-identification
L Wu, Y Wang, Z Ge, Q Hu, X Li
Computer Vision and Image Understanding 167, 63-73, 2018
682018
Sim-to-real transfer of visuo-motor policies for reaching in clutter: Domain randomization and adaptation with modular networks
F Zhang, J Leitner, Z Ge, M Milford, P Corke
The International Journal of Robotics Research (IJRR) 7 (8), 2017
67*2017
An interpretable prediction model for identifying N7-methylguanosine sites based on XGBoost and SHAP
Y Bi*, D Xiang*, Z Ge*, F Li, C Jia, J Song
Molecular Therapy-Nucleic Acids, 2020
612020
Fine-grained classification via mixture of deep convolutional neural networks
ZY Ge, A Bewley, C McCool, P Corke, B Upcroft, C Sanderson
2016 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 1-6, 2016
602016
Local inter-session variability modelling for object classification
K Anantharajah, ZY Ge, C McCool, S Denman, C Fookes, P Corke, ...
IEEE winter conference on applications of computer vision, 309-316, 2014
602014
Progressive Transfer Learning and Adversarial Domain Adaptation for Cross-Domain Skin Disease Classification
Z Ge*, Y Gu*, CP Bonnington, J Zhou
IEEE journal of biomedical and health informatics, 2019
592019
EEG emotion recognition based on graph regularized sparse linear regression
Y Li, W Zheng, Z Cui, Y Zong, S Ge
Neural Processing Letters 49 (2), 555-571, 2019
592019
Modelling local deep convolutional neural network features to improve fine-grained image classification
ZY Ge, C McCool, C Sanderson, P Corke
2015 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4112-4116, 2015
532015
Subset feature learning for fine-grained category classification
ZY Ge, C McCool, C Sanderson, P Corke
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
492015
Joint Registration And Segmentation Of Xray Images Using Generative Adversarial Networks
D Mahapatra, Z Ge, S Sedai, R Chakravorty
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2018
482018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20