Παρακολούθηση
Dr. Marilena Moschogiannaki
Dr. Marilena Moschogiannaki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cu2O-CuO@ biochar composite: synthesis, characterization and its efficient photocatalytic performance
A Khataee, D Kalderis, P Gholami, A Fazli, M Moschogiannaki, V Binas, ...
Applied Surface Science 498, 143846, 2019
912019
High performance hydrogen gas sensors based on PdO-decorated p-type CoV2O6 nanoparticles
M Moschogiannaki, L Zouridi, J Sukunta, S Phanichphant, E Gagaoudakis, ...
Sensors and Actuators B: Chemical 324, 128744, 2020
272020
Insights into the Performance of CoxNi1–xTiO3 Solid Solutions as Photocatalysts for Sun-Driven Water Oxidation
S Murcia-López, M Moschogiannaki, V Binas, T Andreu, PY Tang, J Arbiol, ...
ACS applied materials & interfaces 9 (46), 40290-40297, 2017
242017
Self-powered, flexible and room temperature operated solution processed hybrid metal halide p-type sensing element for efficient hydrogen detection
E Gagaoudakis, A Panagiotopoulos, T Maksudov, M Moschogiannaki, ...
Journal of Physics: Materials 3 (1), 014010, 2020
232020
ZnWO4 nanoparticles as efficient photocatalyst for degradation of para-aminobenzoic acid: Impact of annealing temperature on photocatalytic performance
V Faka, S Tsoumachidou, M Moschogiannaki, G Kiriakidis, I Poulios, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 406, 113002, 2021
202021
Porous CoxNi1-xTiO3 nanorods for solar photocatalytic degradation of ethyl paraben
M Moschogiannaki, Z Frontistis, G Kiriakidis, D Mantzavinos, V Binas
Journal of Materiomics, 2020
182020
A Low‐Power CuSCN Hydrogen Sensor Operating Reversibly at Room Temperature
V Kabitakis, E Gagaoudakis, M Moschogiannaki, G Kiriakidis, A Seitkhan, ...
Advanced Functional Materials 32 (7), 2102635, 2022
122022
Metal Titanate (ATiO3, A: Ni, Co, Mg, Zn) Nanorods for Toluene Photooxidation under LED Illumination
AP Souri, N Andrigiannaki, M Moschogiannaki, V Faka, G Kiriakidis, ...
Applied Sciences 11 (22), 10850, 2021
112021
Effect of the deposition method and substrate on an ultra-stable CoV2O6 hydrogen gas sensor, operating at room temperature
M Moschogiannaki, E Gagaoudakis, G Kiriakidis, V Binas
Microelectronic Engineering 262, 111819, 2022
62022
Low-energy consumption CuSCN-based ultra-low-ppb level ozone sensor, operating at room temperature
E Gagaoudakis, V Kampitakis, M Moschogiannaki, A Sfakianou, ...
Sensors and Actuators A: Physical 338, 113462, 2022
32022
Titanate-PMMA composites in photoluminescence based oxygen sensing
O Marantos, V Binas, M Moschogiannaki, E Gagaoudakis, G Kiriakidis, ...
Materials Science in Semiconductor Processing 133, 105942, 2021
32021
Room-Temperature Nitric Oxide Gas Sensors Based on NiO/SnO2 Heterostructures
E Gagaoudakis, A Tsakirakis, M Moschogiannaki, A Sfakianou, V Binas
Sensors 23 (20), 8583, 2023
12023
Design and Evaluation of Low-Power Co3O4 Gas Sensing Element as a Part of Cyber Physical Systems
M Moschogiannaki, G Vardakis, E Gagaoudakis, S Papadakis, V Binas
Chemosensors 10 (7), 266, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13