Παρακολούθηση
Risto Kalliola
Risto Kalliola
Department of Geography and Geology, University of Turku
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utu.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
River dynamics and the diversity of Amazon lowland forest
J Salo, R Kalliola, I Häkkinen, Y Mäkinen, P Niemelä, M Puhakka, ...
Nature 322 (6076), 254-258, 1986
9191986
Dissecting amazonian biodiversity
H Tuomisto, K Ruokolainen, R Kalliola, A Linna, W Danjoy, Z Rodriguez
Science 269 (5220), 63-66, 1995
5861995
Fluvial perturbance in the western Amazon basin: regulation by long-term sub-Andean tectonics
ME Räsänen, JS Salo, RJ Kalliola
Science 238 (4832), 1398-1401, 1987
3141987
New site formation and colonizing vegetation in primary succession on the western Amazon floodplains
R Kalliola, J Salo, M Puhakka, M Rajasilta
The Journal of Ecology, 877-901, 1991
2431991
Landscape structure and forest dynamics in subcontinental Russian European taiga
K Syrjänen, R Kalliola, A Puolasmaa, J Mattsson
Annales Zoologici Fennici, 19-34, 1994
1931994
Structure of a pristine Picea abies forest in northeastern Europe
T Kuuluvainen, K Syrjänen, R Kalliola
Journal of Vegetation Science 9 (4), 563-574, 1998
1821998
River dynamics and vegetation mosaicism: a case study of the River Kamajohka, northernmost Finland
R Kalliola, M Puhakka
Journal of Biogeography, 703-719, 1988
1771988
River types, site evolution and successional vegetation patterns in Peruvian Amazonia
M Puhakka, R Kalliola, M Rajasilta, J Salo
Journal of Biogeography, 651-665, 1992
1481992
Road construction in the Peruvian Amazon: process, causes and consequences
S Mäki, R Kalliola, K Vuorinen
Environmental Conservation 28 (3), 199-214, 2001
1332001
Upper Amazon channel migration
R Kalliola, J Salo, M Puhakka, M Rajasilta, T Häme, RJ Neller, ...
Naturwissenschaften 79 (2), 75-79, 1992
1131992
Amazonia peruana: vegetación húmeda tropical en el llano subandino
R Kalliola, M Puhakka, W Danjoy
Universidad de Turku, ONERN, FINNIDA, 1993
1031993
The dynamics, distribution and classification of swamp vegetation in Peruvian Amazonia
R Kalliola, M PUHAKKA, J Salo, H TUOMISTO, K RUOKOLAINEN
Annales Botanici Fennici, 225-239, 1991
1001991
Use of digitally processed satellite images in studies of tropical rain forest vegetation
H Tuomisto, A L1Nna, R Kalliola
International Journal of Remote Sensing 15 (8), 1595-1610, 1994
931994
Systematic assessment of maps as source information in landscape-change research
N Vuorela, P Alho, R Kalliola
Landscape research 27 (2), 141-166, 2002
792002
The riverscape of Western Amazonia–a quantitative approach to the fluvial biogeography of the region
T Toivonen, S Mäki, R Kalliola
Journal of Biogeography 34 (8), 1374-1387, 2007
752007
Geoecología y desarrollo Amazónico: estudio integrado en la zona de Iquitos, Perú
R Kalliola, S Flores Paitan
Turun Yliopisto, 1998
731998
Patterns and dynamics of coastal waters in multi-temporal satellite images: support to water quality monitoring in the Archipelago Sea, Finland
A Erkkilä, R Kalliola
Estuarine, Coastal and Shelf Science 60 (2), 165-177, 2004
672004
Shoot dynamics of the giant grass Gynerium sagittatum in Peruvian Amazon floodplains, a clonal plant that does show self-thinning
H De Kroon, R Kalliola
Oecologia 101 (1), 124-131, 1995
601995
Integrating land use and climate change scenarios and models into assessment of forested watershed services in Southern Thailand
Y Trisurat, P Eawpanich, R Kalliola
Environmental research 147, 611-620, 2016
572016
To what extent are vegetation types visible in satellite imagery?
R Kalliola, K SYRJÄNEN
Annales Botanici Fennici, 45-57, 1991
531991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20