Παρακολούθηση
Mostafa Dehghani
Mostafa Dehghani
Research Scientist, Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale
A Dosovitskiy, L Beyer, A Kolesnikov, D Weissenborn, X Zhai, ...
arXiv preprint arXiv:2010.11929, 2020
39802020
Universal Transformers
M Dehghani, S Gouws, O Vinyals, J Uszkoreit, Ł Kaiser
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019
4682019
Neural Ranking Models with Weak Supervision
M Dehghani, H Zamani, A Severyn, J Kamps, WB Croft
The 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2017
3062017
Efficient transformers: A survey
Y Tay, M Dehghani, D Bahri, D Metzler
arXiv preprint arXiv:2009.06732, 2020
2662020
Vivit: A video vision transformer
A Arnab*, M Dehghani*, G Heigold, C Sun, M Lučić, C Schmid
arXiv preprint arXiv:2103.15691, 2021
2162021
An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale. arXiv 2020
A Dosovitskiy, L Beyer, A Kolesnikov, D Weissenborn, X Zhai, ...
arXiv preprint arXiv:2010.11929, 0
168
Long Range Arena: A Benchmark for Efficient Transformers
Y Tay*, M Dehghani*, S Abnar, Y Shen, D Bahri, P Pham, J Rao, L Yang, ...
arXiv preprint arXiv:2011.04006, 2020
1352020
From neural re-ranking to neural ranking: Learning a sparse representation for inverted indexing
H Zamani, M Dehghani, WB Croft, E Learned-Miller, J Kamps
Proceedings of the 27th ACM international conference on information and …, 2018
1132018
Metnet: A neural weather model for precipitation forecasting
CK Sønderby, L Espeholt, J Heek, M Dehghani, A Oliver, T Salimans, ...
arXiv preprint arXiv:2003.12140, 2020
93*2020
Learning to Attend, Copy, and Generate for Session-Based Query Suggestion
M Dehghani, S Rothe, E Alfonseca, P Fleury
International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'17), 2017
862017
Fidelity-Weighted Learning
M Dehghani, A Mehrjou, S Gouws, J Kamps, B Schölkopf
International Conference on Learning Representations (ICLR2018), https …, 2018
552018
Learning to Learn from Weak Supervision by Full Supervision
M Dehghani, A Severyn, S Rothe, J Kamps
NIPS2017 workshop on Meta-Learning (MetaLearn 2017), 2017
452017
Words are Malleable: Computing Semantic Shifts in Political and Media Discourse
H Azarbonyad, M Dehghani, K Beelen, A Arkut, M Marx, K Jaap
International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'17), 2017
442017
Avoiding your teacher's mistakes: Training neural networks with controlled weak supervision
M Dehghani, A Severyn, S Rothe, J Kamps
arXiv preprint arXiv:1711.00313, 2017
372017
Time-aware authorship attribution for short text streams
H Azarbonyad, M Dehghani, M Marx, J Kamps
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2015
322015
Matthias M., G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale
A Dosovitskiy, L Beyer, A Kolesnikov, D Weissenborn, X Zhai, ...
arXiv preprint arXiv:2010.11929 2 (3), 2020
30*2020
Neural Networks for Information Retrieval
T Kenter, A Borisov, C Van Gysel, M Dehghani, M de Rijke, B Mitra
Tutorial at the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
302017
Luhn revisited: Significant words language models
M Dehghani, H Azarbonyad, J Kamps, D Hiemstra, M Marx
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
282016
A learning approach for email conversation thread reconstruction
M Dehghani, A Shakery, M Asadpour, A Koushkestani
Journal of Information Science 39 (6), 846-863, 2013
272013
Are pre-trained convolutions better than pre-trained transformers?
Y Tay, M Dehghani, J Gupta, D Bahri, V Aribandi, Z Qin, D Metzler
arXiv preprint arXiv:2105.03322, 2021
262021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20