Παρακολούθηση
Fabien LABERNIA
Fabien LABERNIA
PhD. student in LAMSADE - Paris-Dauphine
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dauphine.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Query-based learning of acyclic conditional preference networks from noisy data
F Labernia, F Yger, B Mayag, J Atif
DA2PL, 2016
12*2016
Query-based learning of acyclic conditional preference networks from contradictory preferences
JA Fabien Labernia, Brice Mayag, Florian Yger
EURO Journal on Decision Processes, 1--21, 2017
9*2017
A closed sets based learning classifier for implicit authentication in web browsing
D Dia, G Kahn, F Labernia, Y Loiseau, O Raynaud
Discrete Applied Mathematics 273, 65-80, 2020
82020
Online learning of acyclic conditional preference networks from noisy data
F Labernia, B Zanuttini, B Mayag, F Yger, J Atif
2017 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), 247-256, 2017
72017
Using closed itemsets for implicit user authentication in web browsing
O Coupelon, D Dia, F Labernia, Y Loiseau, O Raynaud
Eleventh International Conference on Concept Lattices and Their Applications …, 2014
32014
Une approche de réduction de dimensionnalité pour l'agrégation de préférences qualitatives
Q Brabant, M Couceiro, F Labernia, A Napoli
16ème Journées Francophones Extraction et Gestion des Connaissances, EGC …, 2016
22016
Élicitation des Paramètres d’ELECTRE TRI: Apprentissage par Réduction
F Labernia, B Mayag
ROADEF, 2016
12016
Algorithmes efficaces pour l'apprentissage de réseaux de préférences conditionnelles à partir de données bruitées
F Labernia
PSL Research University, 2018
2018
A dimensionality Reduction Approach for Qualitative Preference Aggregation
Q Brabant, M Couceiro, F Labernia, A Napoli
Book of Abstracts, 16, 2016
2016
Fermés fréquents pour l’authentification implicite appliquée à la navigation Web
O Coupelon, D Dia, F Labernia, Y Loiseau, O Raynaud
2014
Recursive definition of the lattice of Moore families
F Labernia, O Raynaud
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11