Παρακολούθηση
George Karakaisis
George Karakaisis
Professor of Seismology, School of Geology, University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geo.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Global relations between seismic fault parameters and moment magnitude of earthquakes
BC Papazachos, EM Scordilis, DG Panagiotopoulos, CB Papazachos, ...
Bulletin of the Geological Society of Greece 36 (3), 1482-1489, 2004
2762004
Evidence for transform faulting in the Ionian Sea: the Cephalonia island earthquake sequence of 1983
EM Scordilis, GF Karakaisis, BG Karacostas, DG Panagiotopoulos, ...
Pure and Applied Geophysics 123 (3), 388-397, 1985
2261985
A catalogue of earthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999
BC Papazachos, PE Comninakis, GF Karakaisis, BG Karakostas, ...
Publ. Geoph. Lab., Univ. of Thessaloniki 1, 333, 2000
1362000
Focal mechanisms of shallow and intermediate depth earthquakes along the Hellenic Arc
C Benetatos, A Kiratzi, C Papazachos, G Karakaisis
Journal of Geodynamics 37 (2), 253-296, 2004
1282004
Microseimicity and strain pattern in northwestern Greece
D Hatzfeld, I Kassaras, D Panagiotopoulos, D Amorese, K Makropoulos, ...
Tectonics 14 (4), 773-785, 1995
1091995
The 2001 Skyros, Northern Aegean, Greece, earthquake sequence: off‐fault aftershocks, tectonic implications, and seismicity triggering
VG Karakostas, EE Papadimitriou, GF Karakaisis, CB Papazachos, ...
Geophysical Research Letters 30 (1), 12-1-12-4, 2003
792003
The Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within the normal fault system of the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, D Kementzetzidou, V Karakostas, M Ziazia, S Nothard, ...
Bulletin of the Seismological Society of America 86 (6), 1987-1991, 1996
761996
Seismic source-parameter relations for earthquakes in Greece
AA Kiratzi, GF Karakaisis, EE Papadimitriou, BC Papazachos
pure and applied geophysics 123 (1), 27-41, 1985
691985
Seismic zonation of the Dead Sea transform fault area
K Khair, GF Karakaisis, EE Papadimitriou
632000
Accelerating seismic crustal deformation in the southern Aegean area
CB Papazachos, GF Karakaisis, AS Savvaidis, BC Papazachos
Bulletin of the Seismological Society of America 92 (2), 570-580, 2002
602002
Long-term earthquake prediction in the circum-Pacific convergent belt
BC Papazachos, EE Papadimitriou, GF Karakaisis, DG Panagiotopoulos
pure and applied geophysics 149 (1), 173-217, 1997
501997
Global observational properties of the critical earthquake model
CB Papazachos, GF Karakaisis, EM Scordilis, BC Papazachos
Bulletin of the Seismological Society of America 95 (5), 1841-1855, 2005
492005
Subcrustal microearthquake seismicity and fault plane solutions beneath the Hellenic arc
D Hatzfeld, M Besnard, K Makropoulos, N Voulgaris, V Kouskouna, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 98 (B6), 9861-9870, 1993
421993
New observational information on the precursory accelerating and decelerating strain energy release
CB Papazachos, GF Karakaisis, EM Scordilis, BC Papazachos
Tectonophysics 423 (1-4), 83-96, 2006
412006
Further evidence on the strike-slip faulting of the northern Aegean trough based on properties of the August-November 1983 seismic sequence
A Rocca, GF Karakaisis, AA KARACOSTAS, AA Kiratzi, EM Scordilis
Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 27 (106), 101-109, 1985
371985
A catalogue of earthquakes in the Mediterranean and surrounding area for the period 1901–Sep 2009
BC Papazachos, PE Comninakis, EM Scordilis, GF Karakaisis, ...
Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki, 1-333, 2009
362009
The faults which have caused the known major earthquakes in Greece and surrounding region between the 5th century BC and today
BC Papazachos, DM Mountrakis, CB Papazachos, MD Tranos, ...
Proceedings of 2nd National Conference Anti-Seismic Engineering and …, 2001
352001
The regional time and magnitude predictable model and its application to the Alpine-Himalayan belt
BC Papazachos, GF Karakaisis, EE Papadimitriou, CHA Papaioannou
Tectonophysics 271 (3-4), 295-323, 1997
331997
Probabilities of occurrence of large earthquakes in the Aegean and surrounding area during the period 1986–2006
BC Papazachos, EE Papadimitriou, AA Kiratzi, CA Papaioannou, ...
pure and applied geophysics 125 (4), 597-612, 1987
331987
Behaviour of seismic activity during a single seismic cycle
GF Karakaisis
Proc. Intern. Conf. Earthquake Prediction: State-of-the-art, Strasbourg, 47-54, 1991
321991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20