Παρακολούθηση
Daria Alexander
Daria Alexander
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ru.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
" This research is funded by...": Named Entity Recognition of Financial Information in Research Papers
D Alexander, AP de Vries
BIR 2021: 11th International Workshop on Bibliometric-enhanced Information …, 2021
152021
ORCAS-I: queries annotated with intent using weak supervision
D Alexander, W Kusa, A P. de Vries
Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2022
102022
Investigating the Impact of Query Representation on Medical Information Retrieval
G Peikos, D Alexander, G Pasi, AP de Vries
European Conference on Information Retrieval, 512-521, 2023
22023
" Measurement of writing fluency of students who are learning a language via chatbots
D Alexander
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4