Παρακολούθηση
abdullateef rabab'ah
abdullateef rabab'ah
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cit.just.edu.jo
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Feature extraction and selection for Arabic tweets authorship authentication
M Al-Ayyoub, Y Jararweh, A Rabab’ah, M Aldwairi
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 8 (3), 383-393, 2017
312017
Evaluating sentistrength for arabic sentiment analysis
AM Rabab'Ah, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, MN Al-Kabi
2016 7th International Conference on Computer Science and Information …, 2016
302016
Studying the controversy in online crowds’ interactions
M Al-Ayyoub, A Rabab’ah, Y Jararweh, MN Al-Kabi, BB Gupta
Applied Soft Computing 66, 557-563, 2018
242018
Authorship attribution of Arabic tweets
A Rabab'Ah, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, M Aldwairi
2016 IEEE/ACS 13th International Conference of Computer Systems and …, 2016
202016
Using the panama papers to explore the financial networks of the middle east
A Rabab'Ah, M Al-Ayyoub, MA Shehab, Y Jararweh, BJ Jansen
2016 11th International Conference for Internet Technology and Secured …, 2016
142016
Measuring the controversy level of arabic trending topics on twitter
A Rabab'ah, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, MN Al-Kabi
2016 7th International Conference on Information and Communication Systems …, 2016
132016
On the use of arabic tweets to predict stock market changes in the arab world
K AlKhatib, A Rabab’ah, M Al-Ayyoub, Y Jararweh
International Journal of Advanced Computer Science and Applications 7 (5), 2016
82016
Social Network Analysis of the Panama Papers Concentrating on the MENA Region
B Al Shboul, A Rabab’ah, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, T Baker
The Computer Journal 65 (9), 2493-2505, 2022
2022
Social Network Analysis of the Panama Papers Concentrating on the MENA Region
A Rabab’ah, M Al-Ayyoub, Y Jararweh, T Baker
The Computer Journal, 2021
2021
Workshop 2: The 4th International workshop on Big Data and Social Networking Management and Security (BDSN-2016), Part 11
AT Lo'ai, TF Somani, H Houssain, A Rabab'ah, AIA Mahmoud, ...
ABCDEFGH! J KLMN 0 P Q RSTUVW xy Z
A Cheddad, A Qusef, A Almodawar, A Bennis, A Rabab'Ah, A Baqais, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11