Järventausta
Järventausta
Jarventausta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tut.fi
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Coordinated voltage control in distribution networks including several distributed energy resources
A Kulmala, S Repo, P Järventausta
IEEE Transactions on Smart Grid 5 (4), 2010-2020, 2014
2062014
Customer classification and load profiling method for distribution systems
A Mutanen, M Ruska, S Repo, P Jarventausta
IEEE Transactions on power delivery 26 (3), 1755-1763, 2011
2052011
Smart grid power system control in distributed generation environment
P Järventausta, S Repo, A Rautiainen, J Partanen
Annual Reviews in Control 34 (2), 277-286, 2010
2012010
Using fuzzy sets to model the uncertainty in the fault location process of distribution networks
P Jarventausta, P Verho, J Partanen
IEEE Transactions on power delivery 9 (2), 954-960, 1994
1901994
Using fuzzy sets to model the uncertainty in the fault location process of distribution networks
P Jarventausta, P Verho, J Partanen
IEEE Transactions on power delivery 9 (2), 954-960, 1994
1901994
Effect of wind power based distributed generation on protection of distribution network
K Maki, S Repo, P Jarventausta
IET Digital Library, 2004
1002004
Enhanced load profiling for residential network customers
B Stephen, AJ Mutanen, S Galloway, G Burt, P Järventausta
IEEE Transactions on Power Delivery 29 (1), 88-96, 2013
972013
Statistical charging load modeling of PHEVs in electricity distribution networks using national travel survey data
A Rautiainen, S Repo, P Jarventausta, A Mutanen, K Vuorilehto, ...
IEEE Transactions on smart grid 3 (4), 1650-1659, 2012
802012
Populist knowledge:‘Post-truth’repertoires of contesting epistemic authorities
T Ylä-Anttila
European Journal of Cultural and Political Sociology 5 (4), 356-388, 2018
772018
Low-voltage DC distribution—Utilization potential in a large distribution network company
T Hakala, T Lähdeaho, P Järventausta
IEEE Transactions on Power Delivery 30 (4), 1694-1701, 2015
762015
A case study of a voltage rise problem due to a large amount of distributed generation on a weak distribution network
S Repo, H Laaksonen, P Jarventausta, O Huhtala, M Mickelsson
2003 IEEE Bologna Power Tech Conference Proceedings, 4, 6 pp. Vol. 4, 2003
612003
Using electrical energy storage in residential buildings–Sizing of battery and photovoltaic panels based on electricity cost optimization
J Koskela, A Rautiainen, P Järventausta
Applied energy 239, 1175-1189, 2019
542019
An anti-islanding protection method based on reactive power injection and ROCOF
O Raipala, A Mäkinen, S Repo, P Järventausta
IEEE Transactions on power delivery 32 (1), 401-410, 2016
452016
Sähkönjakelun keskeytyksestä aiheutuva haitta
A Silvast, P Heine, M Lehtonen, K Kivikko, A Mäkinen, P Järventausta
442006
Use case analysis of real-time low voltage network management
S Repo, D Della Giustina, G Ravera, L Cremaschini, S Zanini, JM Selga, ...
2011 2nd IEEE PES International Conference and Exhibition on Innovative …, 2011
432011
ADINE-EU demonstration project of active distribution network
S Repo, K Maki, P Jarventausta, O Samuelsson
CIRED Seminar 2008: SmartGrids for Distribution, 1-5, 2008
392008
Problems related to islanding protection of distributed generation in distribution network
K Maki, A Kulmala, S Repo, P Jarventausta
2007 IEEE Lausanne Power Tech, 467-472, 2007
382007
Possibilities to improve reliability of distribution network by intended island operation
J Antikainen, S Repo, P Verho, P Järventausta
International Journal of Innovations in Energy Systems and Power 4 (1), 22-28, 2009
362009
Power quality monitoring as integrated with distribution automation
A Makinen, M Parkki, P Jarventausta, M Kortesluoma, P Verho, ...
16th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution …, 2001
342001
Power quality monitoring as integrated with distribution automation
A Makinen, M Parkki, P Jarventausta, M Kortesluoma, P Verho, ...
16th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution …, 2001
342001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20