Παρακολούθηση
Alexandros Katsoulidis
Alexandros Katsoulidis
Research Coordinator, Department of Chemistry, University of Liverpool
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liv.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Compression and aggregation-resistant particles of crumpled soft sheets
J Luo, HD Jang, T Sun, L Xiao, Z He, AP Katsoulidis, MG Kanatzidis, ...
ACS nano 5 (11), 8943-8949, 2011
5782011
Phloroglucinol Based Microporous Polymeric Organic Frameworks with −OH Functional Groups and High CO2 Capture Capacity
AP Katsoulidis, MG Kanatzidis
Chemistry of Materials 23 (7), 1818-1824, 2011
2632011
Imine-linked microporous polymer organic frameworks
P Pandey, AP Katsoulidis, I Eryazici, Y Wu, MG Kanatzidis, SBT Nguyen
Chemistry of Materials 22 (17), 4974-4979, 2010
2552010
Transesterification of soybean frying oil to biodiesel using heterogeneous catalysts
KG Georgogianni, AP Katsoulidis, PJ Pomonis, MG Kontominas
Fuel Processing Technology 90 (5), 671-676, 2009
2402009
Chemical control of structure and guest uptake by a conformationally mobile porous material
AP Katsoulidis, D Antypov, GFS Whitehead, EJ Carrington, DJ Adams, ...
Nature 565 (7738), 213-217, 2019
2352019
Preparation of hydroxyapatite via microemulsion route
GC Koumoulidis, AP Katsoulidis, AK Ladavos, PJ Pomonis, CC Trapalis, ...
Journal of colloid and interface science 259 (2), 254-260, 2003
2062003
Chemical and structural stability of zirconium‐based metal–organic frameworks with large three‐dimensional pores by linker engineering
SB Kalidindi, S Nayak, ME Briggs, S Jansat, AP Katsoulidis, GJ Miller, ...
Angewandte Chemie International Edition 54 (1), 221-226, 2015
1622015
Structure and photocatalytic performance of TiO2/clay nanocomposites for the degradation of dimethachlor
V Belessi, D Lambropoulou, I Konstantinou, A Katsoulidis, P Pomonis, ...
Applied Catalysis B: Environmental 73 (3-4), 292-299, 2007
1472007
Functional monolithic polymeric organic framework aerogel as reducing and hosting media for Ag nanoparticles and application in capturing of iodine vapors
AP Katsoulidis, J He, MG Kanatzidis
Chemistry of Materials 24 (10), 1937-1943, 2012
1452012
The BET equation, the inflection points of N2 adsorption isotherms and the estimation of specific surface area of porous solids
AK Ladavos, AP Katsoulidis, A Iosifidis, KS Triantafyllidis, TJ Pinnavaia, ...
Microporous and Mesoporous Materials 151, 126-133, 2012
1392012
Guest‐Adaptable and Water‐Stable Peptide‐Based Porous Materials by Imidazolate Side Chain Control
AP Katsoulidis, KS Park, D Antypov, C Martí‐Gastaldo, GJ Miller, ...
Angewandte Chemie 126 (1), 197-202, 2014
1292014
How reproducible are surface areas calculated from the BET equation?
JWM Osterrieth, J Rampersad, D Madden, N Rampal, L Skoric, ...
Advanced materials 34 (27), 2201502, 2022
1282022
Stable and ordered amide frameworks synthesised under reversible conditions which facilitate error checking
D Stewart, D Antypov, MS Dyer, MJ Pitcher, AP Katsoulidis, PA Chater, ...
Nature Communications 8 (1), 1102, 2017
1252017
Mesoporous Hydrophobic Polymeric Organic Frameworks with Bound Surfactants. Selective Adsorption of C2H6 versus CH4
AP Katsoulidis, MG Kanatzidis
Chemistry of Materials 24 (3), 471-479, 2012
762012
Selective conversion of 5-hydroxymethylfurfural to cyclopentanone derivatives over Cu–Al 2 O 3 and Co–Al 2 O 3 catalysts in water
R Ramos, A Grigoropoulos, N Perret, M Zanella, AP Katsoulidis, ...
Green Chemistry 19 (7), 1701-1713, 2017
712017
Acid loaded porphyrin-based metal–organic framework for ammonia uptake
OT Wilcox, A Fateeva, AP Katsoulidis, MW Smith, CA Stone, ...
Chemical communications 51 (81), 14989-14991, 2015
632015
Copolymerization of terephthalaldehyde with pyrrole, indole and carbazole gives microporous POFs functionalized with unpaired electrons
AP Katsoulidis, SM Dyar, R Carmieli, CD Malliakas, MR Wasielewski, ...
Journal of Materials Chemistry A 1 (35), 10465-10473, 2013
632013
Encapsulation of Crabtree's Catalyst in Sulfonated MIL‐101 (Cr): Enhancement of Stability and Selectivity between Competing Reaction Pathways by the MOF Chemical Microenvironment
A Grigoropoulos, AI McKay, AP Katsoulidis, RP Davies, A Haynes, ...
Angewandte Chemie 130 (17), 4622-4627, 2018
622018
Nanocasting of Ordered Mesoporous Co3O4-Based Polyoxometalate Composite Frameworks
GS Armatas, AP Katsoulidis, DE Petrakis, PJ Pomonis, MG Kanatzidis
Chemistry of Materials 22 (20), 5739-5746, 2010
602010
Encapsulation of an organometallic cationic catalyst by direct exchange into an anionic MOF
A Grigoropoulos, GFS Whitehead, N Perret, AP Katsoulidis, FM Chadwick, ...
Chemical Science 7 (3), 2037-2050, 2016
592016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20