Παρακολούθηση
DC BOBORI
DC BOBORI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
New Mediterranean marine biodiversity records (April, 2014)
K Kapiris, C Apostolidis, R Baldacconi, N Başusta, M Bilecenoglu, G Bitar, ...
Mediterranean Marine Science 15 (1), 198-212, 2014
772014
Biogeographical patterns of freshwater micro‐and macroorganisms: a comparison between phytoplankton, zooplankton and fish in the eastern Mediterranean
AD Mazaris, M Moustaka‐Gouni, E Michaloudi, DC Bobori
Journal of Biogeography 37 (7), 1341-1351, 2010
732010
The echinoderm (Deuterostomia) fauna of the Aegean Sea, and comparison with those of the neighbouring seas
A Koukouras, AI Sinis, D Bobori, S Kazantzidis, MS Kitsos
Journal of Biological Research 7, 67-92, 2007
732007
Assessing ecological water quality with macroinvertebrates and fish: a case study from a small Mediterranean river
MT Cheimonopoulou, DC Bobori, I Theocharopoulos, M Lazaridou
Environmental management 47, 279-290, 2011
622011
DNA barcoding analysis of fish species diversity in four north Greek lakes
A Triantafyllidis, D Bobori, C Koliamitra, E Gbandi, M Mpanti, O Petriki, ...
Mitochondrial DNA 22 (sup1), 37-42, 2011
542011
Freshwater fishes of Greece: Their biodiversity, fisheries and habitats
DC Bobori, PS Economidis
Aquatic Ecosystem Health & Management 9 (4), 407-418, 2006
502006
Zooplankton abundance in the aliakmon river, Greece
MH Zarfdjian, E Michaloudi, DC Bobori, S Mourelatos
Belgian Journal of Zoology 130, 31-36, 2000
50*2000
Length-weight relationships of freshwater fish species caught in three Greek lakes
DC Bobori, DK Moutopoulos, M Bekri, I Salvarina, AIP Munoz
Journal of Biological Research-Thessaloniki 14 (1), 219-224, 2010
432010
Freshwater fish community structured more by dispersal limitation than by environmental heterogeneity
EG Drakou, DC Bobori, AS Kallimanis, AD Mazaris, SP Sgardelis, ...
Ecology of Freshwater Fish 18 (3), 369-379, 2009
422009
Freshwater fish habitat science and management in Greece
DC Bobori, PS Economidis, EG Maurakis
Aquatic Ecosystem Health & Management 4 (4), 381-391, 2001
392001
Magnetite nanoparticles effects on adverse responses of aquatic and terrestrial animal models
M Kaloyianni, A Dimitriadi, M Ovezik, D Stamkopoulou, K Feidantsis, ...
Journal of hazardous materials 383, 121204, 2020
372020
Adverse effects polystyrene microplastics exert on zebrafish heart–Molecular to individual level
A Dimitriadi, C Papaefthimiou, E Genizegkini, I Sampsonidis, ...
Journal of hazardous materials 416, 125969, 2021
352021
Polyphasic evaluation of Aphanizomenon issatschenkoi and Raphidiopsis mediterranea in a Mediterranean lake
M Moustaka-Gouni, KA Kormas, P Polykarpou, S Gkelis, DC Bobori, ...
Journal of Plankton Research 32 (6), 927-936, 2010
332010
Common mechanisms activated in the tissues of aquatic and terrestrial animal models after TiO2 nanoparticles exposure
D Bobori, A Dimitriadi, S Karasiali, P Tsoumaki-Tsouroufli, M Mastora, ...
Environment international 138, 105611, 2020
312020
A fish-based index for the assessment of the ecological quality of temperate lakes
O Petriki, M Lazaridou, DC Bobori
Ecological Indicators 78, 556-565, 2017
312017
A new multimetric macroinvertebrate index for the ecological assessment of Mediterranean lakes
C Ntislidou, M Lazaridou, V Tsiaoussi, DC Bobori
Ecological Indicators 93, 1020-1033, 2018
282018
Seasonal variation of fish abundance and biomass in gillnet catches of an East Mediterranean lake: Lake Doirani
DC Bobori, I Salvarina
Journal of Environmental Biology 31 (6), 995-1000, 2010
242010
Some morphological and biological characteristics of fishes from Tavropos reservoir (western Greece)
DC Bobori, AC Tsikliras, NI Economidis
FOLIA ZOOLOGICA-PRAHA- 55 (2), 199, 2006
242006
Do poly (lactic acid) microplastics instigate a threat? A perception for their dynamic towards environmental pollution and toxicity
NM Ainali, D Kalaronis, E Evgenidou, GZ Kyzas, D Bobori, M Kaloyianni, ...
Science of the Total Environment, 155014, 2022
222022
Fish dietary patterns in the eutrophic Lake Volvi (East Mediterranean)
DC Bobori, I Salvarina, E Michaloudi
Journal of Biological Research 19, 139, 2013
212013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20