Παρακολούθηση
Eva Hajičová
Eva Hajičová
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ufal.mff.cuni.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects
P Sgall, E Hajicová, J Panevová
Springer Science & Business Media, 1986
15191986
Prague dependency treebank 2.0
J Hajic, J Panevová, E Hajicová, P Sgall, P Pajas, J Štepánek, J Havelka, ...
CD-ROM, linguistic data consortium, LDC Catalog No.: LDC2006T01, Philadelphia 98, 2006
5122006
Topic-focus articulation, tripartite structures, and semantic content
E Hajicová, BBH Partee, P Sgall
Springer Science & Business Media, 2013
4612013
Topic, focus and generative semantics
P Sgall
3691973
The Prague Dependency Treebank: A three-level annotation scenario
A Böhmová, J Hajič, E Hajičová, B Hladká
Treebanks: building and using parsed corpora, 103-127, 2003
3232003
Issues of sentence structure and discourse patterns
E Hajičová
Charles University, 1993
1741993
Topic, and focus
E Hajičová
Contributions to functional syntax, semantics and language comprehension, 189, 1985
156*1985
A functional approach to syntax in generative description of language
P Sgall
(No Title), 1969
1511969
Aktuální členění věty v češtině
P Sgall, E Hajičová, E Buráňová
(No Title), 1980
1431980
Negation and topic vs. comment
E Hajicová
Philologica Pragensia 35 (2), 81-93, 1973
1331973
THE PRAGUE DEPENDENCY TREEBANK
A Böhmová, J Hajič, E Hajičová, B Hladká
Treebanks: Building and Using Parsed Corpora 20, 103, 2003
1302003
Annotation on the tectogrammatical level in the Prague Dependency Treebank
M Mikulová, A Bémová, J Hajič, E Hajičová, J Havelka, V Kolářová, ...
annotation manual. Technical Report 30, 5-11, 2006
1152006
The Role Of The Hierarchy Of Activation In The Process Of Natural Language Understanding
E Hajicova, J Vrbová
Coling 1982: Proceedings of the Ninth International Conference on …, 1982
961982
An automatic procedure for topic-focus identification
E Hajičová, P Sgall, H Skoumalová
Computational linguistics 21 (1), 81-94, 1995
921995
Nový encyklopedický slovník češtiny
P Karlík, M Nekula, J Pleskalová, J Bachmannová, J Balhar, A Bičan, ...
Nakladatelství Lidové noviny, 2016
902016
The ordering principle
E Hajičová, P Sgall
Journal of pragmatics 11 (4), 435-454, 1987
741987
Negace a presupozice ve významové stavbě věty
E Hajičová
(No Title), 1975
681975
Prague dependency treebank 3.0
E Bejček, E Hajičová, J Hajič, P Jínová, V Kettnerová, V Kolářová, ...
Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, Institute of Formal …, 2013
642013
Introducing the prague discourse treebank 1.0
L Poláková, J Mírovský, A Nedoluzhko, P Jínová, Š Zikánová, E Hajicová
Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Natural Language …, 2013
622013
Focussing: a meeting point of linguistics and artificial intelligence
E Hajičová
Department of Applied Mathematics, Charles University, 1986
591986
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20