Παρακολούθηση
Ivan K. Schuller
Ivan K. Schuller
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsd.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exchange bias
J Nogués, IK Schuller
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 192 (2), 203-232, 1999
57321999
Oxygen ordering and the orthorhombic-to-tetragonal phase transition in
JD Jorgensen, MA Beno, DG Hinks, L Soderholm, KJ Volin, RL Hitterman, ...
Physical Review B 36 (7), 3608, 1987
16241987
Ordered magnetic nanostructures: fabrication and properties
JI Martın, J Nogues, K Liu, JL Vicent, IK Schuller
Journal of magnetism and magnetic materials 256 (1-3), 449-501, 2003
12342003
Interface-induced phenomena in magnetism
F Hellman, A Hoffmann, Y Tserkovnyak, GSD Beach, EE Fullerton, ...
Reviews of modern physics 89 (2), 025006, 2017
8952017
Structural refinement of superlattices from x-ray diffraction
EE Fullerton, IK Schuller, H Vanderstraeten, Y Bruynseraede
Physical Review B 45 (16), 9292, 1992
8871992
Structure of the single‐phase high‐temperature superconductor YBa2Cu3O7−δ
MA Beno, L Soderholm, DW Capone, DG Hinks, JD Jorgensen, JD Grace, ...
Applied physics letters 51 (1), 57-59, 1987
8531987
New class of layered materials
IK Schuller
Physical review letters 44 (24), 1597, 1980
6471980
Positive Exchange Bias in Fe-Fe Bilayers
J Nogués, D Lederman, TJ Moran, IK Schuller
Physical review letters 76 (24), 4624, 1996
6381996
Flux pinning in a superconductor by an array of submicrometer magnetic dots
JI Martin, M Vélez, J Nogués, IK Schuller
Physical review letters 79 (10), 1929, 1997
6361997
Incorporation of Pr in YBa2Cu3O7−δ: electronic effects on superconductivity
L Soderholm, K Zhang, DG Hinks, MA Beno, JD Jorgensen, CU Segre, ...
Nature 328 (6131), 604-605, 1987
6151987
Information not available
JI Martin, M Velez, J Nogues, IK Schuller
Phys. Rev. Lett. 79, 1929, 1997
5771997
Surface, interface, and thin-film magnetism
LM Falicov, DT Pierce, SD Bader, R Gronsky, KB Hathaway, HJ Hopster, ...
Journal of Materials Research 5 (6), 1299-1340, 1990
5701990
Roughness and giant magnetoresistance in Fe/Cr superlattices
EE Fullerton, DM Kelly, J Guimpel, IK Schuller, Y Bruynseraede
Physical review letters 68 (6), 859, 1992
4851992
Structure and crystal chemistry of the high-Tc superconductor YBa2Cu3O7−x
WIF David, WTA Harrison, JMF Gunn, O Moze, AK Soper, P Day, ...
Nature 327 (6120), 310-312, 1987
4481987
Hole filling and pair breaking by Pr ions in
JJ Neumeier, T Bjørnholm, MB Maple, IK Schuller
Physical Review Letters 63 (22), 2516, 1989
4141989
Asymmetric magnetization reversal in exchange-biased hysteresis loops
MR Fitzsimmons, P Yashar, C Leighton, IK Schuller, J Nogués, ...
Physical review letters 84 (17), 3986, 2000
4002000
Coercivity enhancement in exchange biased systems driven by interfacial magnetic frustration
C Leighton, J Nogués, BJ Jönsson-Åkerman, IK Schuller
Physical review letters 84 (15), 3466, 2000
3312000
Role of Thermal Heating on the Voltage Induced Insulator-Metal Transition in
A Zimmers, L Aigouy, M Mortier, A Sharoni, S Wang, KG West, ...
Physical review letters 110 (5), 056601, 2013
3152013
Thermalization of sputtered atoms
K Meyer, IK Schuller, CM Falco
Journal of Applied Physics 52 (9), 5803-5805, 1981
3131981
Comparative gas sensing in cobalt, nickel, copper, zinc, and metal-free phthalocyanine chemiresistors
FI Bohrer, CN Colesniuc, J Park, ME Ruidiaz, IK Schuller, AC Kummel, ...
Journal of the American Chemical Society 131 (2), 478-485, 2009
3052009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20