Παρακολούθηση
Pau Rodríguez
Pau Rodríguez
Apple Machine Learning Research, ELLIS member
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα apple.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
TADAM: Task dependent adaptive metric for improved few-shot learning
BN Oreshkin, P Rodriguez, A Lacoste
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 721--731, 2018
13832018
Beyond one-hot encoding: Lower dimensional target embedding
P Rodríguez, MA Bautista, J Gonzalez, S Escalera
Image and Vision Computing 75, 21-31, 2018
3302018
Deep pain: Exploiting long short-term memory networks for facial expression classification
P Rodriguez, G Cucurull, J Gonzàlez, JM Gonfaus, K Nasrollahi, ...
IEEE transactions on cybernetics 52 (5), 3314-3324, 2017
2872017
Embedding propagation: Smoother manifold for few-shot classification
P Rodríguez, I Laradji, A Drouin, A Lacoste
Computer Vision–ECCV 2020: 16th European Conference, Glasgow, UK, August 23 …, 2020
1952020
Seasonal contrast: Unsupervised pre-training from uncurated remote sensing data
O Manas, A Lacoste, X Giró-i-Nieto, D Vazquez, P Rodriguez
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
1712021
Regularizing CNNs with Locally Constrained Decorrelations
P Rodríguez, J Gonzàlez, G Cucurull, JM Gonfaus, X Roca
Proceedings of the International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017
1502017
Online fast adaptation and knowledge accumulation (osaka): a new approach to continual learning
M Caccia, P Rodriguez, O Ostapenko, F Normandin, M Lin, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 16532-16545, 2020
137*2020
Age and gender recognition in the wild with deep attention
P Rodríguez, G Cucurull, JM Gonfaus, FX Roca, J Gonzalez
Pattern Recognition 72, 563-571, 2017
1162017
Disentanglement via mechanism sparsity regularization: A new principle for nonlinear ICA
S Lachapelle, P Rodriguez, Y Sharma, KE Everett, R Le Priol, A Lacoste, ...
Conference on Causal Learning and Reasoning, 428-484, 2022
892022
A weakly supervised consistency-based learning method for covid-19 segmentation in ct images
I Laradji, P Rodriguez, O Manas, K Lensink, M Law, L Kurzman, W Parker, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2021
852021
Pay attention to the activations: a modular attention mechanism for fine-grained image recognition
P Rodríguez, D Velazquez, C Guillem, JM Gonfaus, FX Roca, J González
IEEE Transactions on Multimedia, 1-1, 2019
782019
A survey of self-supervised and few-shot object detection
G Huang, I Laradji, D Vazquez, S Lacoste-Julien, P Rodriguez
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 45 (4), 4071-4089, 2022
642022
Spatio-temporal pain recognition in cnn-based super-resolved facial images
M Bellantonio, MA Haque, P Rodriguez, K Nasrollahi, T Telve, S Escalera, ...
Video Analytics. Face and Facial Expression Recognition and Audience …, 2017
632017
Continual learning via local module composition
O Ostapenko, P Rodriguez, M Caccia, L Charlin
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 30298-30312, 2021
502021
PRAXIS: Towards automatic cognitive assessment using gesture recognition
F Negin, P Rodriguez, M Koperski, A Kerboua, J Gonzàlez, J Bourgeois, ...
Expert systems with applications 106, 21-35, 2018
502018
Attend and rectify: a gated attention mechanism for fine-grained recovery
P Rodríguez, JM Gonfaus, G Cucurull, F XavierRoca, J Gonzalez
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 349-364, 2018
502018
Beyond trivial counterfactual explanations with diverse valuable explanations
P Rodríguez, M Caccia, A Lacoste, L Zamparo, I Laradji, L Charlin, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
452021
Overnet: Lightweight multi-scale super-resolution with overscaling network
P Behjati, P Rodriguez, A Mehri, I Hupont, CF Tena, J Gonzalez
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2021
422021
CVPR 2020 continual learning in computer vision competition: Approaches, results, current challenges and future directions
V Lomonaco, L Pellegrini, P Rodriguez, M Caccia, Q She, Y Chen, ...
Artificial Intelligence 303, 103635, 2022
382022
Data augmentation for intent classification with off-the-shelf large language models
G Sahu, P Rodriguez, IH Laradji, P Atighehchian, D Vazquez, ...
arXiv preprint arXiv:2204.01959, 2022
372022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20