Παρακολούθηση
Matei Zaharia
Matei Zaharia
Stanford DAWN Lab and Databricks
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A view of cloud computing
M Armbrust, A Fox, R Griffith, AD Joseph, R Katz, A Konwinski, G Lee, ...
Communications of the ACM 53 (4), 50-58, 2010
128402010
Above the clouds: A berkeley view of cloud computing
M Armbrust, A Fox, R Griffith, AD Joseph, RH Katz, A Konwinski, G Lee, ...
Technical Report UCB/EECS-2009-28, EECS Department, University of California …, 2009
85822009
Spark: Cluster computing with working sets
M Zaharia, M Chowdhury, MJ Franklin, S Shenker, I Stoica
2nd USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 10), 2010
67412010
Resilient distributed datasets: A {Fault-Tolerant} abstraction for {In-Memory} cluster computing
M Zaharia, M Chowdhury, T Das, A Dave, J Ma, M McCauly, MJ Franklin, ...
9th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 12 …, 2012
57432012
Mesos: A Platform for {Fine-Grained} Resource Sharing in the Data Center
B Hindman, A Konwinski, M Zaharia, A Ghodsi, AD Joseph, R Katz, ...
8th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 11), 2011
23342011
Apache spark: a unified engine for big data processing
M Zaharia, RS Xin, P Wendell, T Das, M Armbrust, A Dave, X Meng, ...
Communications of the ACM 59 (11), 56-65, 2016
23322016
Improving MapReduce performance in heterogeneous environments.
M Zaharia, A Konwinski, AD Joseph, RH Katz, I Stoica
Osdi 8 (4), 7, 2008
23302008
Mllib: Machine learning in apache spark
X Meng, J Bradley, B Yavuz, E Sparks, S Venkataraman, D Liu, ...
The Journal of Machine Learning Research 17 (1), 1235-1241, 2016
21032016
Delay scheduling: a simple technique for achieving locality and fairness in cluster scheduling
M Zaharia, D Borthakur, J Sen Sarma, K Elmeleegy, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the 5th European conference on Computer systems, 265-278, 2010
19142010
Spark sql: Relational data processing in spark
M Armbrust, RS Xin, C Lian, Y Huai, D Liu, JK Bradley, X Meng, T Kaftan, ...
Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD international conference on management of …, 2015
15472015
Dominant resource fairness: Fair allocation of multiple resource types
A Ghodsi, M Zaharia, B Hindman, A Konwinski, S Shenker, I Stoica
8th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 11), 2011
14202011
Discretized streams: Fault-tolerant streaming computation at scale
M Zaharia, T Das, H Li, T Hunter, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the twenty-fourth ACM symposium on operating systems …, 2013
12832013
Discretized streams: an efficient and fault-tolerant model for stream processing on large clusters
M Zaharia, T Das, H Li, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the 4th USENIX conference on Hot Topics in Cloud Computing, 10-10, 2012
7592012
Managing data transfers in computer clusters with orchestra
M Chowdhury, M Zaharia, J Ma, MI Jordan, I Stoica
SIGCOMM 41 (4), 2011
7422011
Sparrow: distributed, low latency scheduling
K Ousterhout, P Wendell, M Zaharia, I Stoica
Proceedings of the twenty-fourth ACM symposium on operating systems …, 2013
7062013
Learning spark: lightning-fast big data analysis
H Karau, A Konwinski, P Wendell, M Zaharia
" O'Reilly Media, Inc.", 2015
6302015
Shark: SQL and rich analytics at scale
RS Xin, J Rosen, M Zaharia, MJ Franklin, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the 2013 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2013
6212013
Job scheduling for multi-user mapreduce clusters
M Zaharia, D Borthakur, JS Sarma, K Elmeleegy, S Shenker, I Stoica
Technical Report UCB/EECS-2009-55, EECS Department, University of California …, 2009
4842009
A cloud-compatible bioinformatics pipeline for ultrarapid pathogen identification from next-generation sequencing of clinical samples
SN Naccache, S Federman, N Veeraraghavan, M Zaharia, D Lee, ...
Genome research 24 (7), 1180-1192, 2014
4422014
Tachyon: Reliable, memory speed storage for cluster computing frameworks
H Li, A Ghodsi, M Zaharia, S Shenker, I Stoica
Proceedings of the ACM Symposium on Cloud Computing, 1-15, 2014
4382014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20