Pascal Van Hentenryck
Pascal Van Hentenryck
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isye.gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Constraint satisfaction in logic programming
P Van Hentenryck
MIT press, 1989
20191989
The constraint logic programming language CHIP
M Dincbas
Proc. of the Fifth Generation Computer Systems 88, 693-702, 1988
9011988
The OPL optimization programming language
P Van Hentenryck
MIT press, 1999
7511999
A generic arc-consistency algorithm and its specializations
P Van Hentenryck, Y Deville, CM Teng
Artificial intelligence 57 (2-3), 291-321, 1992
6301992
Constraint-based local search
PV Hentenryck, L Michel
The MIT press, 2009
5812009
Scenario-based planning for partially dynamic vehicle routing with stochastic customers
RW Bent, P Van Hentenryck
Operations Research 52 (6), 977-987, 2004
4912004
A two-stage hybrid local search for the vehicle routing problem with time windows
R Bent, P Van Hentenryck
Transportation Science 38 (4), 515-530, 2004
4842004
CLP (Intervals) Revisited.
F Benhamou, DA McAllester, P Van Hentenryck
ILPS 94, 1-21, 1994
4701994
Numerica: a modeling language for global optimization
P Van Hentenryck, L Michel, Y Deville
MIT press, 1997
4361997
Rapid assessment of disaster damage using social media activity
Y Kryvasheyeu, H Chen, N Obradovich, E Moro, P Van Hentenryck, ...
Science advances 2 (3), e1500779, 2016
3842016
Solving polynomial systems using a branch and prune approach
P Van Hentenryck, D McAllester, D Kapur
SIAM Journal on Numerical Analysis 34 (2), 797-827, 1997
3811997
A two-stage hybrid algorithm for pickup and delivery vehicle routing problems with time windows
R Bent, P Van Hentenryck
Computers & Operations Research 33 (4), 875-893, 2006
3572006
Constraint satisfaction using constraint logic programming
P Van Hentenryck, H Simonis, M Dincbas
Artificial intelligence 58 (1-3), 113-159, 1992
2881992
Design, implementation, and evaluation of the constraint language cc (FD)
P Van Hentenryck, V Saraswat, Y Deville
The Journal of Logic Programming 37 (1-3), 139-164, 1998
2711998
Solving the Car-Sequencing Problem in Constraint Logic Programming.
M Dincbas, H Simonis, P Van Hentenryck
ECAI 88, 290-295, 1988
2641988
Solving large combinatorial problems in logic programming
M Dincbas, H Simonis, P Van Hentenryck
The Journal of Logic Programming 8 (1-2), 75-93, 1990
2591990
A linear-programming approximation of AC power flows
C Coffrin, P Van Hentenryck
INFORMS Journal on Computing 26 (4), 718-734, 2014
2582014
Improved CLP Scheduling with Task Intervals.
Y Caseau, F Laburthe
ICLP, 369-383, 1994
2421994
The QC relaxation: A theoretical and computational study on optimal power flow
C Coffrin, HL Hijazi, P Van Hentenryck
IEEE Transactions on Power Systems 31 (4), 3008-3018, 2015
2342015
Online stochastic combinatorial optimization
PV Hentenryck, R Bent
The MIT Press, 2006
2342006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20