Παρακολούθηση
Ágnes Kalivoda
Ágnes Kalivoda
Hungarian Research Centre for Linguistics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Újabb fejlemények az e-magyar háza táján
E Simon, B Indig, Á Kalivoda, I Mittelholcz, B Sass, N Vadász
Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, 2020
162020
Ablak által világosan – Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével
N Vadász, B Indig, Á Kalivoda
XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017), January 26 …, 2017
72017
Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window?
B Indig, N Vadász, Á Kalivoda
Theory and Practice of Natural Computing: 5th International Conference (TPNC …, 2016
72016
A magyar igei komplexumok vizsgálata
K Ágnes
Mesterszakos szakdolgozat. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem …, 2016
62016
A magyar igei komplexumok vizsgálata
Á Kalivoda
Budapest, PPKE BTK, Elméleti Nyelvészet Tanszék, 2016
52016
Igekötős szerkezetek a magyarban
Á Kalivoda
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2021
42021
Creation of a corpus with semantic role labels for Hungarian
A Novák, L Laki, B Novák, A Dömötör, N Ligeti-Nagy, Á Kalivoda
Proceedings of the 13th Linguistic Annotation Workshop, 220-229, 2019
42019
Hungarian particle verbs in a corpus-driven approach
Á Kalivoda
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing – 18th …, 2018
42018
Egy egységesített magyar igei vonzatkerettár építése és felhasználása
N Vadász, Á Kalivoda, B Indig
XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). January 18-19 …, 2018
32018
Ablak által világosan–Vonzatkeret-egyértelműsítés az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével
V Noémi, K Ágnes, I Balázs
XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), 26-27, 2017
32017
Az igekötők gépi annotálásának problémái
Á Kalivoda
Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. XI …, 2017
32017
Az igekötők produktív kapcsolódási mintái
Á Kalivoda
Argumentum 17, 56-82, 2021
2*2021
Egy magyar nyelvű kérdezőrendszer
N Attila, LL János, N Borbála, D Andrea, LN Noémi, K Ágnes
XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 83-95, 2019
2*2019
Véges erőforrás végtelen sok igekötős igére
Á Kalivoda
XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019), January 24-25 …, 2019
22019
Igekötő-kapcsolás
P Gergely, S Bálint, K Ágnes, S László, L Veronika
Berend Gábor, Gosztolya Gábor & Vincze Veronika (szerk.), MSZNY, 77-93, 2022
12022
Igekötős szerkezetek a magyarban
K Ágnes
Doktori (PhD) értekezés. PPKE, Budapest.(DOI: 10.15774/PPKE. BTK. 2021.019), 2021
12021
Az igekötős igék szintaxisa korpuszvezérelt megközelítésben
Á Kalivoda
Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai (LingDok 17). November 30 - December 1 …, 2018
1*2018
Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian
Á Kalivoda, N Vadász, B Indig
21st International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2018 …, 2018
12018
Infinitívuszi szerkezetek a magyarban: adatvezérelt megközelítés
Á Kalivoda, G Prószéky
NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÉS A NYELVTUDOMÁNYI …, 2023
2023
PrevDistro: An open-access dataset of Hungarian preverb constructions
Á Kalivoda
Acta Linguistica Academica 69 (4), 549-563, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20