Παρακολούθηση
Serkos  Haroutounian
Serkos Haroutounian
Professor of Agricultrual University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Essential oils of Satureja, Origanum, and Thymus species: chemical composition and antibacterial activities against foodborne pathogens
N Chorianopoulos, E Kalpoutzakis, N Aligiannis, S Mitaku, GJ Nychas, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 52 (26), 8261-8267, 2004
3712004
Disinfectant test against monoculture and mixed‐culture biofilms composed of technological, spoilage and pathogenic bacteria: bactericidal effect of essential oil and hydrosol …
NG Chorianopoulos, ED Giaouris, PN Skandamis, SA Haroutounian, ...
Journal of applied microbiology 104 (6), 1586-1596, 2008
2122008
Chemical composition and in-vitro antimicrobial activity of the essential oils of three Greek Achillea species
P Magiatis, AL Skaltsounis, I Chinou, SA Haroutounian
Zeitschrift für Naturforschung C 57 (3-4), 287-290, 2002
2082002
Bioactive non-coloured polyphenols content of grapes, wines and vinification by-products: Evaluation of the antioxidant activities of their extracts
M Anastasiadi, H Pratsinis, D Kletsas, AL Skaltsounis, SA Haroutounian
Food research international 43 (3), 805-813, 2010
1992010
Resveratrol and related stilbenes: their anti-aging and anti-angiogenic properties
KM Kasiotis, H Pratsinis, D Kletsas, SA Haroutounian
Food and Chemical Toxicology 61, 112-120, 2013
1922013
Antilisterial activities of polyphenol-rich extracts of grapes and vinification byproducts
M Anastasiadi, NG Chorianopoulos, GJE Nychas, SA Haroutounian
Journal of Agricultural and Food Chemistry 57 (2), 457-463, 2009
1602009
Grape stem extracts: Polyphenolic content and assessment of their in vitro antioxidant properties
M Anastasiadi, H Pratsinis, D Kletsas, AL Skaltsounis, SA Haroutounian
LWT-Food Science and Technology 48 (2), 316-322, 2012
1472012
Microbiological spoilage and investigation of volatile profile during storage of sea bream fillets under various conditions
FF Parlapani, A Mallouchos, SA Haroutounian, IS Boziaris
International journal of food microbiology 189, 153-163, 2014
1422014
1H NMR-Based Metabonomics for the Classification of Greek Wines According to Variety, Region, and Vintage. Comparison with HPLC Data
M Anastasiadi, A Zira, P Magiatis, SA Haroutounian, AL Skaltsounis, ...
Journal of Agricultural and Food Chemistry 57 (23), 11067-11074, 2009
1382009
Novel pyrazole derivatives: synthesis and evaluation of anti-angiogenic activity
MS Christodoulou, S Liekens, KM Kasiotis, SA Haroutounian
Bioorganic & medicinal chemistry 18 (12), 4338-4350, 2010
1302010
Anticarcinogenic activity of polyphenolic extracts from grape stems against breast, colon, renal and thyroid cancer cells
D Sahpazidou, GD Geromichalos, D Stagos, A Apostolou, ...
Toxicology Letters 230 (2), 218-224, 2014
1212014
Microbiological spoilage and volatiles production of gutted European sea bass stored under air and commercial modified atmosphere package at 2 C
FF Parlapani, SA Haroutounian, GJE Nychas, IS Boziaris
Food microbiology 50, 44-53, 2015
1192015
Pomegranate juice consumption increases GSH levels and reduces lipid and protein oxidation in human blood
CM Matthaiou, N Goutzourelas, D Stagos, E Sarafoglou, A Jamurtas, ...
Food and chemical toxicology 73, 1-6, 2014
992014
Characterization of the Essential Oil Volatiles of Satureja thymbra and Satureja parnassica:  Influence of Harvesting Time and Antimicrobial Activity
N Chorianopoulos, E Evergetis, A Mallouchos, E Kalpoutzakis, GJ Nychas, ...
Journal of agricultural and food chemistry 54 (8), 3139-3145, 2006
892006
Efficient synthesis of aminonaphthoquinones and azidobenzohydroquinones: mechanistic considerations of the reaction of hydrazoic acid with quinones. An overview
EA Couladouros, ZF Plyta, SA Haroutounian, VP Papageorgiou
The Journal of organic chemistry 62 (1), 6-10, 1997
821997
Direct HPLC assay of five biologically interesting phenolic antioxidants in varietal Greek red wines
AV Sakkiadi, MN Stavrakakis, SA Haroutounian
LWT-Food Science and Technology 34 (6), 410-413, 2001
802001
Volatile organic compounds of microbial and non-microbial origin produced on model fish substrate un-inoculated and inoculated with gilt-head sea bream spoilage bacteria
FF Parlapani, A Mallouchos, SA Haroutounian, IS Boziaris
Lwt 78, 54-62, 2017
672017
Chemical composition and larvicidal activity of essential oils from six Apiaceae family taxa against the West Nile virus vector Culex pipiens
E Evergetis, A Michaelakis, E Kioulos, G Koliopoulos, SA Haroutounian
Parasitology Research 105 (1), 117-124, 2009
582009
Exploitation of Apiaceae family essential oils as potent biopesticides and rich source of phellandrenes
E Evergetis, A Michaelakis, SA Haroutounian
Industrial Crops and Products 41, 365-370, 2013
572013
Pyrazoles as potential anti-angiogenesis agents: a contemporary overview
KM Kasiotis, EN Tzanetou, SA Haroutounian
Frontiers in chemistry 2, 78, 2014
542014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20