Παρακολούθηση
Maria Perraki
Maria Perraki
Assistant Professor in Mineralogy, School of Mining and Metallurgical Engineering, National
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Raman micro-spectroscopy on diamond, graphite and other carbon polymorphs from the ultrahigh-pressure metamorphic Kimi Complex of the Rhodope Metamorphic Province, NE Greece
M Perraki, A Proyer, E Mposkos, R Kaindl, G Hoinkes
Earth and Planetary Science Letters 241 (3-4), 672-685, 2006
1672006
Magnetically separable TiO2/CoFe2O4/Ag nanocomposites for the photocatalytic reduction of hexavalent chromium pollutant under UV and artificial solar light
I Ibrahim, A Kaltzoglou, C Athanasekou, F Katsaros, E Devlin, AG Kontos, ...
Chemical engineering journal 381, 122730, 2020
962020
First finding of microdiamond, coesite and other UHP phases in felsic granulites in the Moldanubian Zone: Implications for deep subduction and a revised geodynamic model for …
M Perraki, SW Faryad
Lithos 202, 157-166, 2014
862014
Diamond–graphite relationships in ultrahigh-pressure metamorphic rocks from the Kokchetav Massif, Northern Kazakhstan
AV Korsakov, M Perraki, DA Zedgenizov, L Bindi, P Vandenabeele, ...
Journal of Petrology 51 (3), 763-783, 2010
852010
Pozzolanic activity of thermally and mechanically treated kaolins of hydrothermal origin
M Fitos, EG Badogiannis, SG Tsivilis, M Perraki
Applied Clay Science 116, 182-192, 2015
712015
A comparative study on structural differences of xylite and matrix lignite lithotypes by means of FT-IR, XRD, SEM and TGA analyses: An example from the Neogene Greek lignite …
IK Oikonomopoulos, M Perraki, N Tougiannidis, T Perraki, MJ Frey, ...
International Journal of Coal Geology 115, 1-12, 2013
672013
Geochemical processes and petrogenetic evolution of rodingite dykes in the ophiolite complex of Othrys (Central Greece)
B Tsikouras, S Karipi, I Rigopoulos, M Perraki, P Pomonis, ...
Lithos 113 (3-4), 540-554, 2009
622009
The synergistic role of agricultural activities in groundwater quality in ultramafic environments: The case of the Psachna basin, central Euboea, Greece
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
Environmental monitoring and assessment 191, 1-32, 2019
562019
Is quartz a potential indicator of ultrahigh-pressure metamorphism? Laser Raman spectroscopy of quartz inclusions in ultrahigh-pressure garnets
AV Korsakov, M Perraki, VP Zhukov, K De Gussem, P Vandenabeele, ...
European Journal of Mineralogy 21 (6), 1313-1323, 2009
512009
Expounding the origin of chromium in groundwater of the Sarigkiol basin, Western Macedonia, Greece: A cohesive statistical approach and hydrochemical study
E Vasileiou, P Papazotos, D Dimitrakopoulos, M Perraki
Environmental monitoring and assessment 191, 1-34, 2019
482019
PT evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic)
SW Faryad, M Perraki, S Vrána
Mineralogy and Petrology 88, 297-319, 2006
482006
Raman spectroscopic and microscopic criteria for the distinction of microdiamonds in ultrahigh-pressure metamorphic rocks from diamonds in sample preparation materials
M Perraki, AV Korsakov, DC Smith, E Mposkos
American Mineralogist 94 (4), 546-556, 2009
462009
Clays from Neogene Achlada lignite deposits in Florina basin (Western Macedonia, N. Greece): A prospective resource for the ceramics industry
IK Oikonomopoulos, M Perraki, N Tougiannidis, T Perraki, HU Kasper, ...
Applied Clay Science 103, 1-9, 2015
422015
Valorization of Dried Olive Pomace as an alternative fuel resource in cement clinkerization
PE Tsakiridis, M Samouhos, M Perraki
Construction and Building Materials 153, 202-210, 2017
372017
Synthesis of TiO2 nano-powders prepared from purified sulphate leach liquor of red mud
PE Tsakiridis, P Oustadakis, A Katsiapi, M Perraki, S Agatzini-Leonardou
Journal of hazardous materials 194, 42-47, 2011
362011
Tracing the origin of chromium in groundwater: Current and new perspectives
M Perraki, E Vasileiou, G Bartzas
Current Opinion in Environmental Science & Health 22, 100267, 2021
332021
Uranium-bearing phosphatized limestones of NW Greece
IT Tzifas, A Godelitsas, A Magganas, E Androulakaki, G Eleftheriou, ...
Journal of Geochemical Exploration 143, 62-73, 2014
322014
Aragonite-calcite-dolomite relationships in UHPM polycrystalline carbonate inclusions from the Kokchetav Massif, northern Kazakhstan
AV Korsakov, K De Gussem, VP Zhukov, M Perraki, P Vandenabeele, ...
European Journal of Mineralogy 21 (6), 1301-1311, 2009
322009
Groundwater deterioration: the simultaneous effects of intense agricultural activity and heavy metals in soil
E Remoundaki, E Vasileiou, A Philippou, M Perraki, P Kousi, ...
Procedia engineering 162, 545-552, 2016
312016
Elevated groundwater concentrations of arsenic and chromium in ultramafic environments controlled by seawater intrusion, the nitrogen cycle, and anthropogenic activities: The …
P Papazotos, E Vasileiou, M Perraki
Applied geochemistry 121, 104697, 2020
282020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20