Παρακολούθηση
Ishaan Gulrajani
Ishaan Gulrajani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved Training of Wasserstein GANs
I Gulrajani, F Ahmed, M Arjovsky, V Dumoulin, AC Courville
Advances in Neural Information Processing Systems, 5767-5777, 2017
109232017
Invariant risk minimization
M Arjovsky, L Bottou, I Gulrajani, D Lopez-Paz
arXiv preprint arXiv:1907.02893, 2019
18782019
Ask me anything: Dynamic memory networks for natural language processing
A Kumar, O Irsoy, P Ondruska, M Iyyer, J Bradbury, I Gulrajani, V Zhong, ...
International conference on machine learning, 1378-1387, 2016
15202016
Stanford alpaca: An instruction-following llama model
R Taori, I Gulrajani, T Zhang, Y Dubois, X Li, C Guestrin, P Liang, ...
12722023
In search of lost domain generalization
I Gulrajani, D Lopez-Paz
arXiv preprint arXiv:2007.01434, 2020
9862020
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural audio generation model
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2016
6642016
Gansynth: Adversarial neural audio synthesis
J Engel, KK Agrawal, S Chen, I Gulrajani, C Donahue, A Roberts
arXiv preprint arXiv:1902.08710, 2019
4962019
Diffusion-lm improves controllable text generation
X Li, J Thickstun, I Gulrajani, PS Liang, TB Hashimoto
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 4328-4343, 2022
4142022
PixelVAE: A Latent Variable Model for Natural Images
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, AA Taiga, F Visin, D Vazquez, A Courville
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 2016
3842016
Alpaca: A strong, replicable instruction-following model
R Taori, I Gulrajani, T Zhang, Y Dubois, X Li, C Guestrin, P Liang, ...
Stanford Center for Research on Foundation Models. https://crfm. stanford …, 2023
2442023
Alpacaeval: An automatic evaluator of instruction-following models
X Li, T Zhang, Y Dubois, R Taori, I Gulrajani, C Guestrin, P Liang, ...
1722023
Alpacafarm: A simulation framework for methods that learn from human feedback
Y Dubois, CX Li, R Taori, T Zhang, I Gulrajani, J Ba, C Guestrin, PS Liang, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
1642024
Improved training of wasserstein gans. arXiv 2017
I Gulrajani, F Ahmed, M Arjovsky, V Dumoulin, A Courville
arXiv preprint arXiv:1704.00028, 0
121
Invariant risk minimization. arXiv 2019
M Arjovsky, L Bottou, I Gulrajani, D Lopez-Paz
arXiv preprint arXiv:1907.02893, 1907
691907
Towards GAN benchmarks which require generalization
I Gulrajani, C Raffel, L Metz
arXiv preprint arXiv:2001.03653, 2020
542020
SampleRNN: An unconditional end-to-end neural audio generation model (2016)
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2021
182021
Compositional pattern producing GAN
L Metz, I Gulrajani
NeurIPS Workshops 1, 2017
82017
Likelihood-based diffusion language models
I Gulrajani, TB Hashimoto
Advances in Neural Information Processing Systems 36, 2024
72024
Identifiability conditions for domain adaptation
I Gulrajani, T Hashimoto
International Conference on Machine Learning, 7982-7997, 2022
22022
Evaluating Implicit Generative Models With Large Samples
I Gulrajani, C Raffel, L Metz
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20